Stora Uringe

Stora Uringe

Stora Uringe naturreservat i Stockholms län.

Området består av skogsmark med huvudsakligen gammal barrskog med inslag av lövträd.

Bergvägg och skog

Skogen i naturreservatets norra del växer i en nordvänd brant som övergår i en högre belägen platå med några höjdpartier. Grandominerad barrskog dominerar i området, men med ett visst inslag av asp, björk, tall och klibbal. Ett bergparti med en brant bergvägg utgör gräns i nordväst. I områdets sydvästra del finns en sumpskog med gran och klibbal.

Många gamla träd

Området har under en längre tid fått utvecklas fritt utan skogsbruksåtgärder, vilket gör att det förekommer rikligt av gamla granar, tallar och aspar, samt en hel del död ved, vilket är viktigt för många skogsarter.

Kandelabersvamp och kamjordstjärna

Bland arter man funnit i området är det många som indikerar höga naturvärden, exempelvis svamparna guldkremla, kandelabersvamp, kamjordstjärna, ullticka och veckticka.

Glansfläck och liten spiklav

Vidare finns fynd av de ovanligare mossorna mörk husmossa och grön sköldmossa samt lavarna gammelgranslav, glansfläck och liten spiklav.

Föreskrifter

För att skydda Stora uringes naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,
  • fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,
  • skada vegetationen genom att gräva upp växter,
  • tälta mer än två dygn i följd.

Läs de fullständiga föreskrifterna Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2015

Storlek: 12 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Botkyrka

Markägare: DeLaval International AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat