Stora Uringe

Stora Uringe

Stora Uringe naturreservat i Stockholms län.

Området består av skogsmark med huvudsakligen gammal barrskog med inslag av lövträd.

Bergvägg och skog

Skogen i naturreservatets norra del växer i en nordvänd brant som övergår i en högre belägen platå med några höjdpartier. Grandominerad barrskog dominerar i området, men med ett visst inslag av asp, björk, tall och klibbal. Ett bergparti med en brant bergvägg utgör gräns i nordväst. I områdets sydvästra del finns en sumpskog med gran och klibbal.

Många gamla träd

Området har under en längre tid fått utvecklas fritt utan skogsbruksåtgärder, vilket gör att det förekommer rikligt av gamla granar, tallar och aspar, samt en hel del död ved, vilket är viktigt för många skogsarter.

Kandelabersvamp och kamjordstjärna

Bland arter man funnit i området är det många som indikerar höga naturvärden, exempelvis svamparna guldkremla, kandelabersvamp, kamjordstjärna, ullticka och veckticka.

Glansfläck och liten spiklav

Vidare finns fynd av de ovanligare mossorna mörk husmossa och grön sköldmossa samt lavarna gammelgranslav, glansfläck och liten spiklav.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Stora Uringes naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,
  • fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,
  • skada vegetationen genom att gräva upp växter,
  • tälta mer än två dygn i följd.

Läs de fullständiga föreskrifterna i beslutet för Stora Uringes naturreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 2015

Storlek: 12 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Botkyrka

Markägare: DeLaval International AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Stora Uringes naturreservat ligger cirka 500 meter sydväst om Stora Uringe gård och cirka 6 kilometer sydost om Vårsta i Botkyrka kommun.

Närmaste busshållplats är Stora Uringe skola, belägen vid väg 257, ca 1 km fågelvägen från reservatet.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss