Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Södergarn

En person åker skidor över sjön Erkens is till naturreservatet Södergarn. Foto: Länsstyrelsen

Södergarns naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

I Södergarns naturreservat växer flera rödlistade arter och signalarter som indikerar naturvärden. Här finns också för området ovanliga stenblock.

Blockrik mark

Reservatet består av ön Södergarn som är sjön Erken största ö. Ädellövskogen med stort inslag av lind på blockrik mark på Södergarns västra del har få motsvarigheter i länet.

Rödlistade arter och ädellövskog

Ädellövskogen har utvecklats fritt under flera decennier. Träd- och buskskikten är varierade, det finns rikligt med död ved och fältskiktet är rikt på lundarter. På Södergarn förekommer flera rödlistade arter och signalarter som indikerar naturvärden.

Värdefullt skogsområde

Syftet med reservatet skall vara att bevara ett för naturvården värdefullt naturskogsområde och dess skyddsvärda växt- och djurliv. En gynnsam bevarandestatus skall upprätthållas för de naturtyper som har angivits för området enligt art- och habitatdirektivet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Södergarns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
  3. medvetet störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
  4. fånga och insamla ryggradslösa djur
  5. medföra okopplad hund
  6. elda annat än på anvisad plats
  7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  8. framföra motordrivet fordon
  9. tälta eller övernatta mer än två dygn på samma plats

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 2003

Storlek: 25 hektar

Karaktär: ädellövskog, lövskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Södergarn SE0110365

Hitta hit

Södergarns naturreservat består av ön Södergarn som är sjön Erken största ö. Hit kommer du enklast med egen båt.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss