Södergarn

Södergarns naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

i Södergarns naturreservat växer flera rödlistade arter och signalarter som indikerar naturvärden. Här finns också för området ovanliga stenblock.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Blockrik mark

Reservatet består av ön Södergarn som är sjön Erken största ö. Ädellövskogen med stort inslag av lind på blockrik mark på Södergarns västra del har få motsvarigheter i länet.

Rödlistade arter och ädellövskog

Ädellövskogen har utvecklats fritt under flera decennier. Träd- och buskskikten är varierade, det finns rikligt med död ved och fältskiktet är rikt på lundarter. På Södergarn förekommer flera rödlistade arter och signalarter som indikerar naturvärden.

Värdefullt skogsområde

Syftet med reservatet skall vara att bevara ett för naturvården värdefullt naturskogsområde och dess skyddsvärda växt- och djurliv. En gynnsam bevarandestatus skall upprätthållas för de naturtyper som har angivits för området enligt art- och habitatdirektivet.

Föreskrifter

För att skydda Södergarns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
 3. medvetet störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
 4. fånga och insamla ryggradslösa djur
 5. medföra okopplad hund
 6. elda annat än på anvisad plats
 7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 8. framföra motordrivet fordon
 9. tälta eller övernatta mer än två dygn på samma plats
 10. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand.

Föreskrifterna gäller även markägaren och hans folk samt övriga sakägare vid vistelse inom reservatet. Dock gäller inte föreskrifterna nr 3, 5 och 6 jakträttsinnehavare och jaktgäster under tillåten jaktutövning samt förbudet nr 8 vid uttransport av fällt vilt i samband med jakt. Föreskrifterna nr 2 och 4 gäller ej Länsstyrelsens inventeringar för dokumentation i enlighet med skötselplan.

Serviceinformation

 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2003

Storlek: 25 hektar

Karaktär: kust och hav, skogsmark

Kommun: Norrtälje

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Södergarn SE0110365