Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lohärads prästgård

Ek i bryn, naturreservatet Lohärads prästgård. Foto: Länsstyrelsen.

Lohärads prästgårds naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

I Lohärads prästgårds naturreservat finner du resterna av ett gammalt hagmarkslandskap. Här kan du vandra genom lövlundar dominerade av hassel och beundra de gamla grova ekarna. Spana ut över den lilla vattenspegeln vid Eksjön och lyssna på fågelsången. Har du tur kan du i skymningen få se större brunfladdermus.

Gamla hagmarker med grova ekar

Naturreservatet ligger i anslutning till odlings- och kulturlandskapet kring Lohärads kyrka söder om sjön Erken. Området utgörs av öppna och halvöppna tidigare betade hagmarker, lövskog och lövdominerad skog.

Flertalet grova gamla ekar växer spritt i området. I anslutning till våtmarken runt lilla Eksjön växer alsumpskog och på höjdpartierna i väster finns betespräglad skog som domineras av äldre gran och tall. Hassel dominerar stort i buskskiktet i hela området.

Artrikt växt- och djurliv

Området är rikt på strukturer i form av gamla och grova lövträd, gamla kjolgranar, håligheter i träd, mossklädda block och stående och liggande död ved i olika nedbrytningsstadier. Områdets beteshistorik, kalkrika markskikt och strukturrikedom har skapat höga naturvärden och ger förutsättningar för ett artrikt växt- och djurliv. I området finns bland annat de rödlistade arterna blekticka, svartöra, getinglik svampmygga , hålträdsklokrypare , jordhonungsfluga och mindre svampklobagge . Området hyser även en rik häckfågelfauna. Här återfinns blad annan kattuggla, gröngöling, göktyta, gransångare och kärr- och lövsångare

Hagmarken ska restaureras

I området finns flera fornlämningar som vittnar om att människan nyttjade området redan under järnåldern. Marken tillhörde länge Lohärads kyrka. Av äldre kartor går att utläsa att området användes som betesmarks under lång tid, åtminstone sedan 1800-talets början. Betesdriften i område upphörde så sent som i början på 2000-talet. Ambitionen är att successivt restaurera området så det åter blir mer öppet att återinföra betesdrift eller slåtter i hela eller delar av området. Detta för att gynna de gamla ekarna, den betespräglade floran och insekter som är knutna till brynmiljöerna mellan skog och öppen ängsmark.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Lohärads prästgårds naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  • fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  • skada vegetationen genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar. Att plocka örter, blommor, bär och marksvamp är tillåtet
  • tälta mer än två dygn i följd
  • sätta upp permanent skylt, affisch eller liknade. Snitslar, orienteringsskärmar och tipsfrågor får uppsättas om dessa avlägsnas efter avslutat arrangemang
  • framföra motordrivet fordon på såväl snötäckt mark som barmark.

Föreskrifterna ovan ska inte gälla följande:

  • träd som fallit över väg, stig eller in på tomt får kapas och dras åt sidan
  • för scout- och naturskoleverksamhet genomföra fältundervisning och därvid nödvändig insamling av djur och växter, ta naturmaterial som sten, pinnar, näver och mossa samt uppföra mindre gömsle och fågelmatning
  • inom föreskriftsområde F1 (se beslutskarta, bilaga1 till beslutet) får röjning av sly ske för att möjliggöra pulkaåkning
  • Lohärads församling eller Lohärads hembygdsförening får vid behov underhålls­röja föreskriftsområde F2 (se beslutskarta, bilaga1 till beslutet) och den på skötsel­kartan (bilaga 2A i beslutet), markerade stigen och rastplatserna inför gökotta och andra event i området.

Beslut och skötselplan för Lohärads prästgårds naturreservat Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 2022

Storlek: 15 ha

Karaktär: ängs- och betesmark, ekhage, lövskog

Kommun: Norrtälje kommun

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet är beläget 500 meter norr om Lohärads kyrka, 10 km nordväst om Norrtälje stad, Norrtälje kommun.

Naturreservatet nås med bil från Kristineholmsvägen cirka 700 meter norr om Lohärads kyrka. En parkeringsplats ska anläggas i anslutning till reservatet men i nuläget är det bäst att parkera vid kyrkan och promenera fram till reservatet.

Närmaste busshållplats, Vik Östra, är belägen längs Kristineholmsvägen ca 150 meter söder om parkeringsplatsen och entrén till reservatet. En mindre stig leder in i reservatet från området tilltänkta entré och parkeringsplats genom den lövträdsdominerade hagmarken.

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss