Bullerskär

Höstlikt med grå moln och gulnande träd, vass längs strandlinjen i Bullerskärs naturreservat. Foto: Naturföretaget

Bullerskärs naturreservat i Stockholms län. Foto: Naturföretaget.

Bullerskärs naturreservat bjuder på fin sandstrand, en unik orörd granskog och en rik flora.

Varning!

Reservatet har spridda angrepp av granbarkborre. Det medför att det finns en hel del döda stående granar i skogen och längs stigarna.

Granarna kan falla plötsligt och utan förvarning. Ha uppsikt och undvik att besöka reservatet när det blåser!

Sandstrand och blommor

Ön består av svallad morän bevuxen med naturskogsartad granskog och ett mindre parti med lundartad lövskog.

Här finns också mindre torrängspartier och en sandstrand. Moränen är kalkhaltig vilket givit upphov till en rik flora.

Unik granskog

Bullerskärs granskog har stått orörd länge och saknar spår av mänsklig påverkan. Skogen är olikåldrig och har flera stormluckor och rikligt med lågor i olika nedbrytningsstadier.

Syftet med reservatet är främst att bevara öns unika granskog med dess speciella flora och fauna. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Bullerskärs naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. skada eller borttaga naturföremål eller ytbildning, reservatsskyltar eller anordningar för vetenskaplig provtagning och utmärkning av provtagningsplatser
  2. störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd, uppehålla sig i närheten av gryt, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur
  3. medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat
  4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar
  5. göra upp öppen eld
  6. tälta.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att

  1. anordna gruppresor med fler än 10 besökare
  2. insamla vedinsekter och vedsvampar samt att ta borrprover på levande träd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 1995

Storlek: 7,7 hektar varav land 7 hektar

Karaktär: skärgård, barrskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Bullerskär SE0110043

Hitta hit

Naturreservatet omfattar ön Bullerskär i Gräsköfjärden strax norr om Norröra. Hit tar du dig lättast med egen båt.

Inga friluftslivsanordningar, förutom informationsskyltar, finns i reservatet.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss