Bullerskär

Bullerskärs naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Bullerskärs naturreservat bjuder på fin sandstrand, en unik orörd granskog och en rik flora.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Sandstrand och blommor

Ön består av svallad  morän bevuxen med naturskogsartad granskog och ett mindre parti med lundartad lövskog.

Här finns också mindre torrängspartier och en sandstrand. Moränen är kalkhaltig vilket givit upphov till en rik flora.

Unik granskog

Bullerskärs granskog har stått orörd länge och saknar spår av mänsklig påverkan. Skogen är olikåldrig och har flera stormluckor och rikligt med lågor i olika nedbrytningsstadier.

Syftet med reservatet är främst att bevara öns unika granskog med dess speciella flora och fauna. 

Föreskrifter

För att skydda Bullerskärs naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. skada eller borttaga naturföremål eller ytbildning, reservatsskyltar eller anordningar för vetenskaplig provtagning och utmärkning av provtagningsplatser
  2. störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd, uppehålla sig i närheten av gryt, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur
  3. medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat
  4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar
  5. göra upp öppen eld
  6. tälta.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  1. anordna gruppresor med fler än 10 besökare
  2. insamla vedinsekter och vedsvampar samt att ta borrprover på levande träd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1995

Storlek: 7,7 hektar varav land 7 hektar

Karaktär: skärgård, barrskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Bullerskär SE0110043