Vind i kombination med snöfall i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vind i kombination med snöfall i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Aspdalssjön

Aspdalssjöns naturreservat i Stockholms län.

Aspdalssjöns naturreservat är ett skogsområde som består av två områden. Ett vid torpet Aspdal och ett vid Simonstorp med Aspdalssjön.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du ser träd som ligger eller hänger över stigar.

Myskmadra och död ved

Reservatet består av två delområden. Vid det före detta torpet Aspdal finns äldre lövskog med stort inslag av ädellövträd. I fältskiktet finns kalkpåverkad vegetation med bland annat myskmadra. I området finns gott om död ved, företrädesvis lövved.

Orörd skog

Delområdet vid Simonstorp utgörs av naturskogsartad blandskog samt lövstrandskogar vid Aspdalssjöns södra del. Den naturskogsartade blandskogen består av orörd gammal granskog med relativt högt inslag av gamla aspar och ädellövträd.

Våtmarker och hackspettar

Området har inslag av små våtmarker. Fältskiktet är kalkpåverkat. Strandskogarna, som utgörs av igenväxningssuccessioner från tidigare våtslåttermarker, består främst av björk och till viss del al. Strandskogarna har betydelse för fågellivet, framför allt för hackspettar.

Ändamålet med reservatet är att bevara ett naturskogsliknande och lövskogsrikt område och dess skyddsvärda växt- och djurliv.

Föreskrifter

För att skydda Aspdalssjöns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller skada vegetation i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller bortta vedlevande svampar
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur och groddjur)
 4. fånga och insamla ryggradslösa djur
 5. medföra okopplad hund eller annat husdjur
 6. tälta annat än på anvisad plats
 7. elda annat än på anvisad plats
 8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 9. framföra motordrivet fordon.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1996

Storlek: 119 hektar varav 90 hektar land

Karaktär: blandskog, sjö och våtmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område SE0110108