Aspdalssjön

Mossbevuxen granlåga i naturreservatet Aspdalssjön. Foto: Länsstyrelsen

Aspdalssjöns naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen.

Aspdalssjöns naturreservat är ett skogsområde som består av två områden. Ett vid torpet Aspdal och ett vid Simonstorp med Aspdalssjön.

Myskmadra och död ved

Reservatet består av två delområden. Vid det före detta torpet Aspdal finns äldre lövskog med stort inslag av ädellövträd. I fältskiktet finns kalkpåverkad vegetation med bland annat myskmadra. I området finns gott om död ved, företrädesvis lövved.

Orörd skog

Delområdet vid Simonstorp utgörs av naturskogsartad blandskog samt lövstrandskogar vid Aspdalssjöns södra del. Den naturskogsartade blandskogen består av orörd gammal granskog med relativt högt inslag av gamla aspar och ädellövträd.

Våtmarker och hackspettar

Området har inslag av små våtmarker. Fältskiktet är kalkpåverkat. Strandskogarna, som utgörs av igenväxningssuccessioner från tidigare våtslåttermarker, består främst av björk och till viss del al. Strandskogarna har betydelse för fågellivet, framför allt för hackspettar.

Ändamålet med reservatet är att bevara ett naturskogsliknande och lövskogsrikt område och dess skyddsvärda växt- och djurliv.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Aspdalssjöns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller att skada vegetation i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller bortta vedlevande svampar
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur och groddjur)
 4. fånga och insamla ryggradslösa djur
 5. medföra okopplad hund eller annat husdjur
 6. tälta annat än på anvisad plats
 7. elda annat än på anvisad plats
 8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 9. framföra motordrivet fordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 1996

Storlek: 119 hektar varav 90 hektar land

Karaktär: blandskog, sjö och våtmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område SE0110108

Hitta hit

Aspdalssjöns naturreservat är ett skogsområde åtta kilometer sydväst om Hallstavik.

Lättast tar man sig hit i egen båt på Kolarmoraåns kanotled.
Kolarmoraån kanotled, Upplandsstiftelsen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss