Storö-Bockö-Lökaö

Storö Bockö Lökaö Roskärs naturreservat i Stockholms län.

Lodräta stup, badklippor och spännande natur. Storö-Bockö-Lökaös naturreservat innehåller drygt 150 öar, kobbar och skär som har höga natur- och skönhetsvärden.

Björk, sump- och hällmarkskog

De yttersta öarna domineras av björk medan hällmarkstallskog dominerar i övrigt. Markvegetationen utgörs av lavar och ris tillsammans med en sparsam örtflora. På flera öar finns talrika områden med sumpskog.

Dalgångarna är öarnas lungor

I dalgångarna hittar man den rikligaste vegetationen med ängsdälder och gamla betesmarker. Lundvegetation är här vanlig med ekar och andra ädla lövträd.

Bad och sjöfågel

Fågelfaunan är mycket artrik och man kan träffa på arter som svärta, vigg, ejder, roskarl, labb och tobisgrissla. Stränderna varierar från nästan lodräta stup till flacka badvänliga klippor och uddar.

Ändamålet med reservatet är att säkra ett för allmänhetens friluftsliv värdefullt skärgårdsområde samt att skydda och bibehålla områdets värdefulla växt- och djurvärld i en särpräglad skärgårdsnatur.

Föreskrifter

För att skydda Storö-Bockö-Lökaös naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • gräva upp växter eller i övrigt avsiktligt skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket)
  • avsiktligt störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, plocka ägg eller liknande)
  • ta iland hund som ej är kopplad
  • tälta mer än två dygn
  • göra upp eld annat än på härför eventuellt särskilt iordningställda platser
  • på ett störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1972

Storlek: 6 045 hektar varav land 1 892 hektar

Karaktär: skärgård, marina miljöer, blandskog

Kommun: Värmdö

Markägare: privata, Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat