Hamnskär

Hamnskärs naturreservat i Stockholms län.

I Hamnskärs naturreservat har du chans att höra göktytans klagande rop eller rosenfinkens förtjusta sång. Här finns ekar och lindar som vuxit upp under en tid när markerna var mer öppna, präglade av bete och slåtter. En rad sällsynta och hotade arter av bland annat insekter och svamp är nu beroende av dessa trädjättar.

Välkommen med egen båt

Reservatet är lättgånget och välkomnande. Åtminstone på nordvästra delen är det lätt för den badsugne att ta ett dopp. Längs andra delar kantas ön av tjocka vassbälten. Det finns ingen fast förbindelse eller reguljär båttrafik till Hamnskär, utan man behöver ha egen båt för att ta sig dit. Tänk på att tomten på norra sidan av ön inte ingår i reservatet och att bryggorna där är privata. Tänk också på att hålla hundar kopplade i marker där det finns betesdjur.

Jordbrukslandskap och sällsynta arter

Hamnskär har skyddats för att vi ska kunna vårda och restaurera ett äldre, öppnare jordbrukslandskap. Markerna har tidigare varit betade vilket har skapat miljöer med stora vidkroniga ädellövträd och gles blandlövskog med mycket ljusinsläpp. Här finns många riktigt stora gamla skyddsvärda ekar och lindar. På lindarna lever flera sällsynta skalbaggar, tillsammans med svampen linddyna som är viktig för dessa djur.

Skötsel i reservatet

Särskilt ekar är känsliga för skuggning. En del yngre träd och buskar kommer att tas ned och delar av sommaren kommer reservatet att betas av får eller nötkreatur. Det gör att det kommer att finnas en större variation mellan solbelysta och skuggade stammar och grenar, där många olika insektsarter kan trivas.

I brynen, som är övergången mellan odlingsmark och skog strävar vi efter att återskapa en variationsrik och trevligt oregelbunden miljö med olika blommande och bärbildande buskar, som nypon, slån och hagtorn. Det uppskattas av både insekter, fåglar människor.

Föreskrifter

För att skydda Hamnskärs naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något annat sätt skada berg,
    jord eller sten
  2. fälla eller på annat sätt skada såväl levande som döda träd och buskar, samt
    att ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande
    svampar
  4. tälta mer än två dygn i följd.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2018

Storlek: 203,3 hektar varav 131,3 hektar av vatten

karaktär: ädellövskog, odlingslandskap, sjö

Kommun: Södertälje

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Hamnskärs naturreservat SE0110320