Flemingsbergsskogen

Flemingsbergsskogens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Flemingsbergsskogen är ett kommunalt tätotsnära naturreservat.  Stora delar av skogen är naturskog med höga värden. I området finns både hällmarkstallskog, mossar på de höglänta delarna och näringsrikare gran- och lövskogar i de lägre områdena.

Bevara ett stort skogsområde

Syftet med naturreservatet är att bevara ett stort och sammanhängande naturskogsområde och dess skyddsvärda växt- och djurliv. De arter och typiska organismsamhällen som är beroende av skog som lämnas för fri utveckling ska bevaras. De betespräglade skogarnas naturvärden bevaras genom naturvårdande skötselåtgärder.

Myrar och fornminnen

Även myrarnas höga naturvärden och de arter som är knutna till myrarna samt naturvärden knutna till de öppna kulturmarkerna ska vårdas och bevaras.

Områdets fornminnen och kulturvärden ska värnas liksom områdets värden för det rörliga friluftslivet.

Föreskrifter

För att skydda Flemingsbergsskogens naturreservat finns regler som du måste följa.

I reservat är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, rista, gräva, hacka, spränga, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
 4. fånga och insamla ryggradslösa djur
 5. medföra okopplad hund eller annat okopplat husdjur
 6. rida annat än på anvisad väg
 7. under perioden 1 mars – 30 juni bedriva orienteringstävling
 8. göra upp eld på berghällar och klippor
 9. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning,
 10. framföra motordrivet fordon annat än på härför avsedda vägar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2006

Storlek: 967 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog och kulturmiljö

Kommun: Huddinge

Markägare: Huddinge kommun

Förvaltare: Huddinge kommun

Skyddsform: naturreservat