Väddö prästgård

Väddö prästgårds naturreservat i Stockholms län.

I Väddö prästgårds är ett litet barrskogsdominerat reservat. Stora delar av skogen är fuktig med inslag av sumpskogspartier med rörligt markvatten och hög luftfuktighet vilket gör att många olika mossor trivs här.

Gammal betad skog

Stora delar av området var tidigare så kallad utmark till Väddö prästgård där man lät djuren beta. Skogsbetet pågick ända fram till början på 1900-talet. I den östra delen av reservatet finns partier som använts som åkermark så sent som på 40- och 50-talet. Dessa partier har nu vuxit igen och här växer nu mycket lövträd som björk, asp, sälj och hassel.

Kalkrikt och mycket död ved

Skogsmiljön är rik på strukturer i form av grov gran, stående och liggande död ved i olika former, källpåverkad mark och fuktig sumpskogsmiljö. Marken är rik på kalk vilket gynnar många arter bland annat trivs blåsippa, nästrot och skogsknipprot här. I området har även grön sköldmossa, stubbspretmossa och långflikmossa hittats, vilka samtliga kräver rik tillgång på murken död ved samt hög och jämn luftfuktighet.

Föreskrifter

För att skydda Väddö prästgårds naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
  4. tälta mer än två dygn i följd
  5. framföra motordrivet fordon på såväl snötäckt mark som barmark.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2021

Storlek: 19,1 hektar

Karaktär: barrskog

Kommun: Norrtälje kommun

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat