Rimsjö

Rimsjös naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Rimsjös naturreservat ligger naturskönt i öppet odlingslandskap med 150-åriga ekar och gravfält från järnåldern.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Vidkroniga ekar och gravar

Reservatet omfattar två ekhagar med vidkroniga ekar. Ekarna är runt 150 år gamla. I reservatet finns också ett ganska stort järnåldersgravfält.

Djur sköter marken

Fram till början av 1800-talet tillhörde marken kronohemmanet i Rimsjö vilket kan förklara ekförekomsten. När området fridlystes 1946 hade hävden upphört och marken var täckt av ett tätt buskskikt. Detta har i omgångar röjts, och idag sköts reservatet genom kreatursbete.

Darrgräs och ormrot

Floran i området har ett visst inslag av hagmarksväxter av vilka kan nämnas darrgräs, solvända och ormrot. Reservatet har ett naturskönt läge i ett öppet odlingslandskap vid byn Rimsjö..

Trädenväxer fritt och gravarna skyddas

Ändamålet med reservatet är att de två beteshagarna med sitt glesa bestånd av grova, vidkroniga, friska ekar skall bibehållas. Träden skall tillåtas utvecklas fritt utan vårdande åtgärder. De många forngravarna ska vårdas och skyddas från åverkan.

Föreskrifter

För att skydda Rimsjös naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. Förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
  3. störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur och groddjur)
  4. fånga och insamla ryggradslösa djur
  5. medföra okopplad hund
  6. tälta
  7. elda
  8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  9. framföra motordrivet fordon eller cykel
  10. parkera annat än på anvisad plats eller ställa upp husvagn eller släpvagn.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1946

Storlek: 5,6 hektar

Karaktär: ängs och betesmark

Kommun: Norrtälje

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat