Hansta

Hansta naturreservat i Stockholms län.

Hansta naturreservat är ett kommunalt naturreservat. Det är ett viktigt område i Storstockholms grönstruktur och har betydelse för såväl friluftslivet som den biologiska mångfalden. 

Mångformiga ädellövskogsområden

I Hansta finns många olika naturtyper, både kulturpräglade miljöer och skogar som idag ger ett opåverkat intryck. I Hansta finns bland annat värdefulla ädellövskogar och hassellundar samt områden med gran- och blandskog och hällmarkstallskog.

Ändamålet med reservatet är att för framtiden bibehålla och vårda ett natur- och kulturlandskap och friluftsområde, som bland annat innehåller ett av länets mest mångformiga ädellövskogsområden, på ett sådant sätt att Järvafältets samlade natur- och kulturkvaliteter stärks.

Föreskrifter

För att skydda Hanstas naturreservat finns regler som du måste följa. Mer information Stockholms stadlänk till annan webbplats

Serviceinformation

  • Cykelled Cykelled
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Ridled Ridled
  • Skidled Skidled
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

För mer information om Hansta naturreservat: Stockholms stadlänk till annan webbplats