Nämdö

Nämdö naturreservat i Stockholms län.

Nämndös naturreservat ingår i södra skärgårdens urkalkstensbälte vilket medför att floran är mycket särpräglad och artrik på ormbunkar och orkidéer inom naturreservatet.

Kalkhällarna botaniskt artrika

I reservatet finns allt från karga kust- och skärgårdsmiljöer till skogsområden och odlingslandskap på Nämdö. Kalkhällarna vid Östanvik och skogen på Nämdö Böte och Skabban tillhör de botaniskt artrikaste i hela skärgården.

Signal- och rödlistade arter

Skogsområdenas naturvärden uppmärksammades vid nyckelbiotopsinventeringen. Det är flera för trakten stora sammanhängande naturskogsområden och lundområden med förekomst av många signalarter och rödlistade arter som tyder på ett mycket högt naturvärde.

På Östanviks gård finns ett skärgårdsjordbruk med odling och betesdjur. Åkermarken utgörs av små åkerfält med naturgivna former. Betesmarkerna består av hagmarker och före detta åkermark.

Den biologiska mångfalden bevaras

Syftet med reservatet skall vara att bevara ett skärgårdsområde av stor betydelse för naturvården. Den biologiska mångfalden skall bevaras och stärkas inom delar av de skogsområden som är i huvudsak opåverkade av större skogliga åtgärder. Odlingslandskapet samt kalkhällarnas flora skall bevaras.

En gynnsam bevarandestatus skall upprätthållas för de naturtyper som har angivits för området enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Områdets stora betydelse för friluftslivet skall tillvaratas, dock på ett sådant sätt att friluftslivet inte påverkar områdets naturvärden i negativ bemärkelse.

Föreskrifter

För att skydda Nämdö naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
 4. medföra okopplad hund, utom inom inhägnad tomtplats
 5. elda annat än på anvisad plats
 6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift utom på befintliga anslagstavlor
 7. framföra motordrivet fordon på land annat än på anvisade vägar
 8. tälta mer än två dygn på samma plats
 9. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
 10. landa med luftfarkost annat än på anvisad plats.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Servering Servering
 • Stig Stig
 • Torrdass Torrdass
 • Tältplats Tältplats

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2002

Storlek: 2237 hektar varav land 500 hektar

Karaktär: skärgård, barrskog, odlingslandskap

Kommun: Värmdö

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000 område Norra Nämdö SE0110349