Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Nämdö

Nämdö naturreservat i Stockholms län.

Nämdös naturreservat ingår i södra skärgårdens urkalkstensbälte vilket medför att floran är mycket särpräglad och artrik på ormbunkar och orkidéer inom naturreservatet.

Kalkhällarna botaniskt artrika

I reservatet finns allt från karga kust- och skärgårdsmiljöer till skogsområden och odlingslandskap på Nämdö. Kalkhällarna vid Östanvik och skogen på Nämdö Böte och Skabban tillhör de botaniskt artrikaste i hela skärgården.

Signal- och rödlistade arter

Skogsområdenas naturvärden uppmärksammades vid nyckelbiotopsinventeringen. Det är flera för trakten stora sammanhängande naturskogsområden och lundområden med förekomst av många signalarter och rödlistade arter som tyder på ett mycket högt naturvärde.

På Östanviks gård finns ett skärgårdsjordbruk med odling och betesdjur. Åkermarken utgörs av små åkerfält med naturgivna former. Betesmarkerna består av hagmarker och före detta åkermark.

Den biologiska mångfalden bevaras

Syftet med reservatet ska vara att bevara ett skärgårdsområde av stor betydelse för naturvården. Den biologiska mångfalden ska bevaras och stärkas inom delar av de skogsområden som är i huvudsak opåverkade av större skogliga åtgärder. Odlingslandskapet samt kalkhällarnas flora ska bevaras.

En gynnsam bevarandestatus ska upprätthållas för de naturtyper som har angivits för området enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Områdets stora betydelse för friluftslivet ska tillvaratas, men på ett sådant sätt att friluftslivet inte påverkar områdets naturvärden i negativ bemärkelse.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Nämdö naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
 4. medföra okopplad hund, utom inom inhägnad tomtplats
 5. elda annat än på anvisad plats
 6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift utom på befintliga anslagstavlor
 7. framföra motordrivet fordon på land annat än på anvisade vägar
 8. tälta mer än två dygn på samma plats
 9. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
 10. landa med luftfarkost annat än på anvisad plats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förTältplats Tältplats

Fakta

Skyddat sedan: 2002

Storlek: 2237 hektar varav land 500 hektar

Karaktär: skärgård, barrskog, odlingslandskap

Kommun: Värmdö

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000 område Norra Nämdö SE0110349

Hitta hit

Nämdö naturreservat ligger i Värmdö ytterskärgård. Reguljärtrafik med Waxholmsbolaget går från från Stavsnäs. Sommartid går även båtar även från Stockholm och Saltsjöbaden.

Sök resa, SL Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss