Vallensjö

Vallensjö

Vallensjö naturreservat i Stockholms län.

Vallensjö naturreservat utgörs av en barrdominerad naturskog. Skogen tillhör gården Vallensjö, och har historiskt varit gårdens utmark.

Gran och linnéa

Gran dominerar bland träden, men det finns också vissa inslag av tall, björk och asp. Granen är mestadels senvuxen. I området finns en betydande tillgång till död ved i form av lågor och torrträd i olika nedbrytningsstadier.

Marken täcks av ett tjockt mosstäcke där man bland annat kan finna linnéa. Skogen har inte påverkats av skogsbruk på mycket länge även om det finns äldre spår av stubbar med sågskär.

Fornlämningar och forntida väg

I reservatet finns fornlämningar bestående av stensträngar. Stensträngar anses vara rester av ett äldre hägnadssystem. Vidare finns vad som sannolikt är en hålväg, en forntida väg, i reservatets östra del. Hålvägen är cirka 100 meter lång.

Föreskrifter

För att skydda Vallensjös naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  • fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  • gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
  • medföra okopplad hund
  • rida
  • elda
  • sätta upp affisch, skylt eller liknande eller göra inskrift

Det är tillåtet att plocka blommor, bär och matsvamp.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2006

Storlek: 16 hektar

Karaktär: skogsmark

Kommun: Upplands Väsby

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000 område SE0110339 Vallensjö