Öja-Landsort

Öja-Landsort naturreservat i Stockholms län.

Öja-Landsorts naturreservat omfattar den kända ön Öja med fyrplatsen Landsort.

Lövskog

Ytterskärgårdsön Öja är till stor del bevuxen med lövskog av maritim typ. De vanligaste trädslagen är björk och al. Tallskog förekommer endast på ett litet område på öns inre del. På Öja finns även några botaniskt intressanta arter som vitoxel, åkerbär och idegran.

Kraftiga fågelsträck

Ön torde vara en av länets förnämsta sträckfågellokaler. Framför allt sjöfågelsträcket är kraftigt såväl vår som höst med ejder som dominerande art men även med sädgås, prutgås och sångsvan som regelbundna gäster, ibland också praktejder och alförrädare. Under vårsträcket är dessutom andelen tättingar stort med många för vårt land sällsynta arter.

Byn och fyren

Bybebyggelsen som äger betydande kulturhistoriska och miljömässiga värden är koncentrerad till Storhamn på öns södra del, där även lotsplatsen och fyren ligger. Fyren på Landsort, som är en av Sveriges äldsta fyrplatser, är lagskyddad som byggnadsminnesmärke.

Föreskrifter

 För att skydda Öja-Landsorts naturreservat finns regler du måste följa. I reservatet är det förbjudet att

 • förstöra eller skada fasta naturföremål
 • plocka blomman Nattviol
 • bryta kvistar eller fälla träd
 • ha okopplad hund
 • medvetet störa djurlivet
 • tälta och elda annat än på anvisade platser.

Läs de fullständiga föreskrifterna.PDF

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Servering Servering
 • Torrdass Torrdass
 • Tältplats Tältplats

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1985

Storlek: 570 hektar
varav land 173 hektar

Karaktär: skärgård, ö

Kommun: Nynäshamn

Markägare: Statens fastighetsverk

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Syftet med Öja-Landsorts naturreservat

Syftet är att bevara den värdefulla naturmiljön på Öja. Den obebyggda delen av ön ska bibehållas och endast smärre anläggningar och anordningar för allmänhetens friluftsliv ska tillåtas. Vissa områden med speciellt rikt växt- och djurliv och värdefull landskapsbild ska särskilt vårdas.