Malmsjön

Malmsjön

Malmsjön naturreservat i Stockholms län.

Malmsjöns naturreservat består av en våtmark med sumpskogar och omgivande barrblandskog . På våren kan du se guckusko blomma här.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Marken i själva kärret utgörs av en kalkhaltig skalgrusbädd. Floran i området har ett rikt inslag av kalkgynnade arter, lundväxter och orkidéer bland annat växer den ovanliga oridéen guckusko här. I områdets rikkärr trivs många snäckor och insekter.

Föreskrifter

För att skydda Malmsjöns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • plocka eller gräva upp blommor och skada markvegetation
  • medvetet störa djurlivet
  • tälta
  • elda.

Läs de fullständiga föreskrifterna Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1970

Storlek: 11 hektar

karaktär: blandskog, sumpskog och våtmark

Kommun: Norrtälje och Österåker

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Malmsjön SE0110038