Södra Törnskogen

Södra Törnskogens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Södra Törnskogens naturreservat är ett kommunalt tätortsnära reservat. Här kan du uppleva ett stort sammanhängande skogsområde med en känsla av vildmark i närhet till staden.

Hällmarker och friluftsliv

Naturreservatet ingår i Rösjökilen som är en del av Stockholmsregionens grönstruktur. Södra Törnskogens bevarandevärden är främst knutna till friluftslivet, hällmarkerna, de äldre granskogarna, våtmarkerna, lövskogarna och kulturmiljöerna. Törnskogen består totalt av ett cirka 630 hektar stort naturområde i Sollentuna kommun 480 hektar och Upplands Väsby kommun 150 hektar.

Nätverk av stigar

Tack vare områdets närhet till bebyggelse och kommunikationer i kombination med dess storlek har området stora friluftsvärden. I reservatets södra del tar man sig lätt fram med hjälp av det täta nätverket av stigar. De inre delarna av Törnskogen har ett glesare system av stigar vilket skapar en känsla av vildmark.

Gamla torpmiljöer

I reservatet kan man också uppleva kulturella lämningar i form av bland annat torpmiljöer och spår av samtida markanvändning, såsom skogsbete.

De biologiska värdena är framförallt knutna till de gamla barrskogarna, ädellövskogarna, resterna av kulturlandskapet och fuktstråken.

Föreskrifter

För att skydda Södra Törnskogens naturreservat finns regler du måste följa. För mer information, se Sollentuna kommun Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Stig Stig
  • Tillgänglighet Tillgänglighet

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2012

Storlek: 471 hektar

Karaktär: barrskog, lövskog, våtmark

Kommun: Sollentuna

Markägare: Sollentuna kommun

Förvaltare: Sollentuna kommun

Skyddsform: naturreservat