Östra Bröta

Östra Brötas naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Östra Brötas naturreservat är ett kommunalt reservat. Här finns riktigt gammal naturskog.

Skyddsvärda svampar

Reservatet består av två delområden, en nordlig och en sydlig. Det norra delområdet är ett äldre gran- och tallbestånd. Träden är mycket gamla och det finns gott om död ved. Några av tallarna är vädigt grova med en omkrets på upp till 2 meter. Området hyser en skyddsvärd svampflora och här växer även stora bestånd av orkidén knärot.

Frodig ravin

Det södra delområdet som ligger nära Ljunghem utgörs av en mycket frodig ravin med tillhörande sumpskog och alkärr. Området har en skyddsvärd flora med bland annat flera ovanliga och rödlistade mossor.

Föreskrifter

För att skydda Östra brötas naturreservat finns regler du måste följa. För mer information: Beslut Östra Bröta naturreservat Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1992

Storlek: 16 hektar

Karaktär: barrskog, sumpskog

Kommun: Botkyrka

Markägare: privat

Förvaltare: Botkyrka kommun

Skyddsform: naturreservat