Östra Bröta

Östra Brötas naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Östra Brötas naturreservat är ett kommunalt reservat. Här finns riktigt gammal naturskog.

Skyddsvärda svampar

Reservatet består av två mindre delområden. Område A är ett äldre gran- och tallbestånd, ett av få större bestånd med lång kontinuitet som ännu inte avverkats i Grödinge socken. Området hyser en skyddsvärd svampflora och har viss betydelse för friluftslivet.

Frodig ravin

Område B utgörs av en mycket frodig ravin med tillhörande sumpskog och alkärr. Området har en skyddsvärd flora med bland annat flera ovanliga och rödlistade mossor.

Vetenskaplig och social naturvård

Ändamålet med reservatet är att i östra Grödinge i Botkyrka kommun undanta ett ännu i kommunen kvarvarande biologiskt rikt naturskogsområde från modernt skogsbruk för att därmed tillgodose den vetenskapliga och sociala naturvården.

Föreskrifter

För att skydda Östra brötas naturreservat finns regler du måste följa.För mer information: Botkyrka kommunlänk till annan webbplats

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Östra Brötas naturreservat är ett kommunalt reservat. För mer information: Botkyrka kommunlänk till annan webbplats