Lidö

Lidös naturreservat i Stockholms län.

Öarna i Lidö naturreservat är relativt flacka och huvudsakligen bevuxna av barrskog. Inslag av ädellövskog finns. Lundfloran är väl utvecklad på många håll. Stora delar av skogsmarken har höga naturvärden.

Servering, stuguthyrning och vandrarhem

På Lidö finns också ett odlingslandskap med åker- och betesmarker. På sydvästra delen av Lidö ligger Lidö herrgård med anor från 1600-talet. Nu bedrivs konferens- och turistverksamhet på ön med servering, stuguthyrning och vandrarhem. Odlingslandskapet restaureras successivt och en ny ladugård har uppförts. Området är attraktivt för friluftslivet.

Herrgårdsmiljön har ett kulturhistoriskt värde

Syftet med reservatet är att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i området. Områdets stora betydelse för friluftslivet skall tillvaratas, dock på ett sådant sätt att friluftslivet inte påverkar områdets naturvärden i negativ bemärkelse. Herrgårdsmiljön har ett kulturhistoriskt värde och bebyggelsemiljön skall i allt väsentligt bevaras.

Föreskrifter

För att skydda Lidö naturreservat finns regler du måste följa. I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris,örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
 3. störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
 4. medföra okopplad hund
 5. elda annat än på anvisad plats
 6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 7. tälta mer än två dygn på samma plats
 8. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
 9. landa med luftfarkost på annat än anvisad plats.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Servering Servering
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett
 • Torrdass Torrdass
 • Tältplats Tältplats

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1988, utvidgat 2000

Storlek: 1212 hektar varav land 322 hektar

Karaktär: skärgård, barrskog, odlingslandskap, kulturmiljö

Kommun: Norrtälje

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Lidö SE0110249