Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Småbodarna

Småbodarnas naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Småbodarnas naturreservat passar fint för svampplockare. Här är det lätt att ta sig fram och svamprikt.

Skyddsvärda skogar

Många av de skyddsvärda skogarna i trakten utgörs av kalkbarrskog med god inblandning av asp och andra lövträd.

​Skogen är flerskiktad och har skiftande strukturer med olikåldrighet och luckighet, vilket ger ett opåverkat intryck. Det finns dock spår av äldre tiders blädning, samt av skogsbete.

Gran är det dominerande trädslaget, och det finns många knotiga, senvuxna exemplar. Där finns också gott om gamla grova aspar och en del ädellövträd. Förekomsten av död ved av olika trädarter i olika grovlekar och nedbrytningsstadier är allmän.

Svamp och blöta partier

Hydrologiskt är området en mosaik av friska, fuktiga och blöta partier. Betydande delar utgörs av kalkpåverkad mark. Lokalklimatet präglas åtminstone delvis av en hög och jämn luftfuktighet.

Områdets naturvärden är beroende av den varierade, orörda och gamla skogens strukturer. Skogens träd tillsammans med den goda förekomsten av död ved skapar viktiga biotoper för kärlväxter, kryptogamer och svampar. Ett antal rödlistade arter och signalarter är konstaterade i området, och fördjupade artinventeringar kan sannolikt ge fynd av ännu fler sällsynta arter.

Fin miljö för fåglar och mollusker

Skogen är en fin miljö för en del fågelarter. Här finns många strukturer som är viktiga för skogshöns som tjäder och järpe. Det finns gott om hackmärken efter hackspettar. Kalkinnehållet i marken tillsammans med flera små sumpskogsavsnitt ger förutsättningar för en intressant molluskfauna.

Naturvärdena är beroende av att skogen lämnas opåverkad av skogsbruk och i huvudsak får utvecklas fritt, samtidigt som delar av skogen behöver naturvårdande skötsel för att bevara en kontinuitet av äldre asp och ädellövträd.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Småbodarnas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller på annat sätt skada såväl levande som döda träd och buskar, samt att ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
  4. tälta mer än två dygn i följd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2017

Storlek: 11 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Småbodarnas naturreservat ligger norr om sjön Bornan i norra delen av Norrtälje kommun. Det ligger dock några kilometer från allmänna vägar och nås enklast till fots eller med cykel längs skogsbilvägar där allmän biltrafik inte är tillåten.

Sök resa på SL, Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss