Småbodarna

Småbodarnas naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Småbodarnas naturreservat passar fint för svampplockare. Här är det lätt att ta sig fram och svamprikt.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Skyddsvärda skogar

Många av de skyddsvärda skogarna i trakten utgörs av kalkbarrskog med god inblandning av asp och andra lövträd.

​Skogen är flerskiktad och har skiftande strukturer med olikåldrighet och luckighet, vilket ger ett opåverkat intryck. Det finns dock spår av äldre tiders blädning, samt av skogsbete.

Gran är det dominerande trädslaget, och det finns många knotiga, senvuxna exemplar. Där finns också gott om gamla grova aspar och en del ädellövträd. Förekomsten av död ved av olika trädarter i olika grovlekar och nedbrytningsstadier är allmän.

Svamp och blöta partier

Hydrologiskt är området en mosaik av friska, fuktiga och blöta partier. Betydande delar utgörs av kalkpåverkad mark. Lokalklimatet präglas åtminstone delvis av en hög och jämn luftfuktighet.

Områdets naturvärden är beroende av den varierade, orörda och gamla skogens strukturer. Skogens träd tillsammans med den goda förekomsten av död ved skapar viktiga biotoper för kärlväxter, kryptogamer och svampar. Ett antal rödlistade arter och signalarter är konstaterade i området, och fördjupade artinventeringar kan sannolikt ge fynd av ännu fler sällsynta arter.

Fin miljö för fåglar och mollusker

Skogen är en fin miljö för en del fågelarter. Här finns många strukturer som är viktiga för skogshöns som tjäder och järpe. Det finns gott om hackmärken efter hackspettar. Kalkinnehållet i marken tillsammans med flera små sumpskogsavsnitt ger förutsättningar för en intressant molluskfauna.

Naturvärdena är beroende av att skogen lämnas opåverkad av skogsbruk och i huvudsak får utvecklas fritt, samtidigt som delar av skogen behöver naturvårdande skötsel för att bevara en kontinuitet av äldre asp och ädellövträd.

Föreskrifter

För att skydda Småbodarnas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller på annat sätt skada såväl levande som döda träd och buskar, samt att ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
  4. tälta mer än två dygn i följd.

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2017

Storlek: 11 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat