Åttesta

En man går bland höga tallar i Åttesta naturreservat. Ett tunt lager av snö täcker mark och träd. Foto: Länsstyrelsen

Åttesta naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Åttesta naturreservat är ett barrskogsdominerat område med ett förhållandevis stort inslag av lövträd och ett högt naturvärde.

Kalkbarrskog

Framför allt i den norra delen är inslaget av kalkbarrskog karaktäristiskt, en prioriterad naturtyp vad gäller skydd av skogliga naturvärden.

Grynig blåslav och tjäder

Ett flertal olika skogstyper finns i området. Centralt i området och i sydväst dominerar till exempel hällmarkstallskog med enstaka mycket gamla träd. Grynig blåslav och tallticka samt spår av tjäder har noterats i området.

Artrikt

I den nordöstra delen finns kalkbarrskog som karaktäriseras av senvuxen gran, grov asp och tall. Här finns rikligt med inslag av döda träd och lågor i olika nedbrytningsstadier. I fältskiktet växer arter som harsyra, hästhov, ormbär, skogsfräken, skogsvicker, sårläka och vårärt. Här finns även gammelgranslav, mörk husmossa, ull- och vedticka samt vedtrappmossa.

Mycket högt naturvärde

Den sydöstra delen karaktäriseras av olikåldrig frisk barrblandskog med ett stort inslag av lövträd och död ved. Här förkommer också gamla grovbarkiga tallar och senvuxna granar rikligt draperade med hänglavar.

Det finns också inslag av grova döda enar som tyder på att skogen en gång i tiden varit betydligt glesare.

Nyckelbiotop

I den nordvästra delen finns olikåldrig granskog med inslag av björk, asp och enstaka lind samt ett risdominerat fältskikt med inslag av harsyra och skogsvicker. Skogsstyrelsen har avgränsat huvuddelen av området som nyckelbiotop, det vill säga ett skogsområde med mycket högt naturvärde.

Hitta hit

Observera att reservatsområdet saknar allmänna vägar och parkering. Närmaste allmänna väg (Lundavägen) ligger cirka 1,2 kilometer fågelvägen från reservatet. Från Orkesta kyrka är det cirka fyra kilometers promenad till reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Åttestas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,
  2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter,
  4. tälta mer än två dygn i följd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 2012

Storlek: 46,6 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Vallentuna och Sigtuna

Markägare: privat och staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Åttesta naturreservat ligger på gränsen mellan Sigtuna kommun och Vallentuna kommun, cirka 30 kilometer norr om centrala Stockholm.

Närmaste allmänna väg ligger cirka 1,2 kilometer fågelvägen från reservatet. Parkering saknas.

Se SL:s reseplanerare för information om aktuella linjer och tabeller. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss