Vattmoraberget

Blandskog, bärris och vita lavar i Vattmorabergets naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Vattmorabergets naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Vattmorabergets naturreservat innehåller skog som fått stå orörd under lång tid vilket gynnat biologisk mångfald. Här finns det till exempel bra med boplatser i träden för fåglarna.

Sällsynta svampar, mossor och lavar

Området består huvudsakligen av barrblandskog med ett visst inslag av lövträd. I reservatet finns mycket död ved, något som är nödvändigt för ett antal sällsynta svampar, mossor och lavar.

Barr- och lövträd

Vattmorabergets naturreservat består av gammal barrblandskog med gran som vanligaste trädslag. Inslaget av lövträd är påtagligt och utgörs främst av asp, men även av björk och al. Skogen i området är luckig och variationsrik och präglas av topografin.

Förutom själva Vattmoraberget finns flera mindre höjder med hällmark som domineras av tall. Däremellan finner man fuktdråg och andra fuktigare områden, allt i en mosaikartad sammansättning. Förekomster av asp är främst koncentrerade till blockrika delar och till övergångar mot hällmarkspartier.

Orörd skog

Skogen i reservatet är relativt homogen, såtillvida att den utgörs av ett stort sammanhängande område som är präglat av orördhet under mycket lång tid. Ett resultat av detta är att träden har en naturlig åldersspridning i större delen av skogen.

Ofta finns också betydande inslag av senvuxna träd, liksom ansenliga mängder av död ved i olika former (lågor, torrakor och högstubbar) och olika nedbrytningsstadier.

Biologisk mångfald

Dessa strukturer skapar förutsättningar för en rik biologisk mångfald. Den döda veden knyter en värdefull kryptogamflora till sig, med flera sällsynta svampar, mossor och lavar. Större träd, levande såväl som döda, är viktiga som boträd åt fåglar. Detta gäller inte minst de stora asparna i området. Ungskog förekommer endast inom två mindre avsnitt.

Brudborste, skogsknipprot och blåsippa

Mellan Vattmoraberget och Alkärret och vidare västerut breder ett större parti av nyckelbiotopsklassad mer eller mindre sammanhängande sumpskog ut sig. Här finns många lågor och torrakor och en hel del alsocklar.

Den östra delen har en ganska örtrik kalkgynnad flora som bland annat innehåller vårärt, skogsknipprot, brudborste och blåsippa. I västra delen har hittats lunglav på asp och bohål för tretåig hackspett. Små angrepp på asp bär vittnesbörd om mindre träfjäril.

Lättillgängligt

Reservatet kommer att bli lättast tillgängligt söderifrån, där en liten parkeringsplats är planerad vid landsvägen. Från parkeringen kommer en stig in i reservatet att markeras. Genom området löper dessutom flera vältrampade stigar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något annat sätt skada berg, jord eller sten

2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved

3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar

4. framföra motordrivet fordon i terrängen på såväl snötäckt mark som barmark.

Observera att föreskrifterna inte utgör hinder för att plocka blommor, bär och marklevande svampar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2015

Storlek: 103 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Vattmorabergets naturreservat ligger strax söder om Länna och cirka 13 kilometer sydväst om Norrtälje tätort.

Reservatet kommer att bli lättast tillgängligt söderifrån, där en liten parkeringsplats är planerad vid landsvägen. Från parkeringen kommer en stig in i reservatet att markeras.

Närmaste busshållplats är belägen i Bergshamra, mer än 3,5 km promenad från naturreservatet.

Sök resa på SL, Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss