Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gillberga

Ormbunkar och ljus blandskog i Gillberga naturreservat. Foto Länsstyrelsen

Gillbergas naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Gillbergas naturreservat består av variationsrik granskog med spår av skogsbete och inslag av hällmarker, sumpskogar, källsprång, översilad mark och blockmarker.

Största naturskogen på Rådmansö

Det drygt 40 hektar stora reservatsområdet är en del av den största samman­hängande naturskogen på Rådmansö. Området utgörs främst av granskog med inslag av tall, asp och björk. Här finns även hällmarker, sumpskogar, källsprång, översilad mark och blockmarker.

Gammal skog

Mindre delar av området är också kalkpåverkat. Skogen är varierad, olikåldrig, orörd och bitvis mycket gammal. Där finns många granar och tallar av hög ålder. Ett visst inslag av gamla aspar och andra lövträd bidrar till områdets höga naturvärden.

Granar rikt besmyckade med hänglav

Skogen har en luckig struktur och bär spår efter skogsbete. Centralt i området ligger ett mindre hällmarksparti, runt vilket granarna är rikt besmyckade med hänglavar. Reservatet hyser en värdefull kärlväxt- och kryptogamflora. Området har också värden för fågelfaunan.                

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Gillbergas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar. (Plockning av blommor, bär och marklevande svampar är tillåten.)            

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 2013

Storlek: 40 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog och sumpskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger på Rådmansö, cirka 18 kilometer öster om Norrtälje tätort och drygt en kilometer nordväst om Riddersholms naturreservat.

Närmaste busshållplats är Kullstugan, på E18, cirka 1 km promenad från reservatet.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss