Gillberga

Gillbergas naturreservat i Stockholms län.

Gillbergas naturreservat består av variationsrik granskog med spår av skogsbete och inslag av hällmarker, sumpskogar, källsprång, översilad mark och blockmarker.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Största naturskogen på Rådmansö

Det drygt 40 hektar stora reservatsområdet är en del av den största samman­hängande naturskogen på Rådmansö. Området utgörs främst av granskog med inslag av tall, asp och björk. Här finns även hällmarker, sumpskogar, källsprång, översilad mark och blockmarker.

Gammal skog

Mindre delar av området är också kalkpåverkat. Skogen är varierad, olikåldrig, orörd och bitvis mycket gammal. Där finns många granar och tallar av hög ålder. Ett visst inslag av gamla aspar och andra lövträd bidrar till områdets höga naturvärden.

Granar rikt besmyckade med hänglav

Skogen har en luckig struktur och bär spår efter skogsbete. Centralt i området ligger ett mindre hällmarksparti, runt vilket granarna är rikt besmyckade med hänglavar. Reservatet hyser en värdefull kärlväxt- och kryptogamflora. Området har också värden för fågelfaunan.                

Föreskrifter

För att skydda Gillbergas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar. (Plockning av blommor, bär och marklevande svampar är tillåten.)            

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2013

Storlek: 40 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog och sumpskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat