Skansholmen

Skansholmen

Skansholmens naturreservat i Stockholms län.

Skansholmens naturreservat omfattar den lilla ön Skansholmen i Lövstafjärden i Mälaren. Floran är delvis lundartad men partier med torrbacksflora finns också.

Skansholmens klubbholme

Ön är bevuxen av lövskog, till stor del ädellövskog med lind och ek. Skansholmen används som klubbholme av Kristinebergs båtklubb som har bryggor och vissa byggnader på ön.

Föreskrifter

För att skydda Skansholmens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • gräva upp blommor och skada markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund eller katt
  • tälta mer än två dygn i följd
  • förankra båt vid samma plats mer än två dygn
  • elda annat än på anvisad plats
  • på ett störande sätt använda musikinstrument, musikanläggning eller liknande

Läs de fullständiga föreskrifterna Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1974, reviderat 1998

Storlek: 2 hektar

Naturtyp: lövskog, ädellövskog, sjö

Kommun: Ekerö

Ägare: Kristinebergs båtklubb

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat