Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Igelsjön

Igelsjöns naturreservat naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Igelsjöns naturreservat består av två delområden med skogar med höga naturvärden. I reservatet kan man uppleva såväl myrmarker som blandskog med gott om ädellövträd.

Skyddsvärd skog

I och med utvidgningen ligger Igelsjöns naturreservat i direkt anslutning till Borntorps naturreservat. Runt Bornan finns även många andra naturreservat. Trakten kring Bornan är utpekad som en värdetrakt där det finns stora arealer med skyddsvärd skog, mycket beroende på det stora inslaget av kalk som finns i marken.

Våtmarker med höga naturvärden

I området kring Igelsjön och Västersjön finns skogar och våtmarker med höga naturvärden. Här kan man inom en relativt begränsad yta uppleva en mångfald olika naturtyper bestående av myrmarker och gamla skogar på såväl blöt som torr mark, samt ädellövrik blandskog på kalkrik mark.

Orörd skog med aspgelélav och lunglav

Barrskogarna i området har stått orörda under lång tid och här finns växt- och djurarter som annars endast trivs i naturskogs- och urskogsmiljöer. Variationen av skogstyper är stor med bland annat åldriga hällmarkstallskogar, barrblandskogar med ett stort inslag av lövträd såsom grova aspar och ekar, örtrika granskogar, tallmossar av skvattramstyp och andra sumpskogar med björk, al, gran med flera trädarter.

Här finns också gott om död ved som många insekter, svampar, mossor och lavar är beroende av. Man kan till exempel hitta de lite ovanligare arterna aspgelélav, lunglav, grön sköldmossa, gränsticka och ullticka.

Orkidéer och andra kalkälskande växter

Den nyare delen av reservatet, östra delen av det norra delområdet består till stor del av ädellövrik blandskog på mycket kalkrik mark. Dessa delar har sannolikt betats förr i tiden. Kalken i marken ger förutsättningar för en rik flora, här växer bland annat vårärt, lungört, blåsippa och flera orkidéarter. Det finns också många olika arter av ovanliga marksvampar, till exempel spindelskivlingar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 För att skydda Igelsjöns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar. Blom-, bär- och svampplockning är tillåten
  4. framföra motordrivet fordon.

Väghållaren får dock underhålla befintlig väg och dess vägområde. Förbudet under punkt 4 gäller inte vid uttransport av fällt högvilt (älg, hjort eller vildsvin) med traktor, terrängskoter eller lätt terrängvagn i samband med jakt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2006

Storlek: 130 hektar varav vatten 1 hektar

Karaktär: blandskog, ädellövskog och våtmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat och staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Igelsjöns naturreservat utgörs av två närliggande områden belägna vid Igelsjön respektive Västersjön strax sydväst om sjön Bornan i Norrtälje kommun. Området är tillgängligt för besökare till fots från Massum by, drygt 3,5 km promenad.

Det går också att komma till området västerifrån via enskild väg från Stabby, Kvarnkärrsvägen.

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss