Reveludden

Reveludden

Reveludden naturreservat i Stockholms län.

Reveludden i naturreservatet är en trädfri sandudde med långgrunda stränder

Sträckfågel

Naturreservatet är en betydelsefull plats för sträckfågel. Mellan juli och september rastar olika vadararter regelbundet.

Artrika strandängar

Reservatet består till största delen av en havsstrandäng där slåtter har återupptagits. Strandängarna har botaniska värden med arter som sumpgentiana, trift, kustarun, gulkämpar, strandrödtoppa, solvända, strandvial, strandkål, havssälting och marviol.

Ett mindre skogsparti med talldominerad barrskog ingår också i området.

Föreskrifter

För att skydda Reveluddens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  • medvetet störa djurlivet
  • fiska
  • ha okopplad hund eller katt
  • tälta
  • elda
  • framföra motordrivet fordon.

Läs de fullständiga föreskrifternaPDF

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1966, reviderat 1995

Storlek: 10 hektar
varav land 7,3 hektar

Karaktär: sandudde

Kommun: Nynäshamn

Markägare: enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Syftet med Reveludden naturreservat

Syftet är att bevara ett vackert och intressant strandområde som är ovanligt för länet och som är av betydelse från naturvårdssynpunkt, särskilt för fågellivet och för den skyddsvärda floran.