Blågårdsmossen

Gränsmarkering på stolpe och träd, granskog i Blågårdsmossens naturreservat. Foto: Naturföretaget

Blågårdsmossens naturreservat i Stockholms län. Fotot: Naturföretaget

Sumpskogen i Blågårdsmossens naturreservat ger en hög och jämn luftfuktighet vilket gynnar en rik hänglavsflora. Här finns också tjäder och andra skogshöns

Sump, tall och lövskog

Det lilla reservatet Blågårdsmossen består till största delen av sumpskog med tall och lövträd. Området har lång skoglig kontinuitet och få spår av skogsbruk. Reservatet består av en mosaik av talldominerad respektive lövdominerad sumpskog. Det finns även skogsavsnitt på frisk mark, samt ett mindre hällmarksparti.

Orkidéområde

Området är delvis kalkpåverkat, vilket bland annat en god orkidéförekomst påvisar. Området har en fin kärlväxt- och lavflora, och sannolikt också en intressant moss- och svampflora. I området finns spår av tidigare skogsbete.

Hänglav och skogshöns

Sumpskogen ger ett mikroklimat med hög och jämn luftfuktighet, vilket är gynnsamt för moss- och lavfloran. Även på den friska marken och vid hällmarken finns rikligt med hänglavar på träden, där den hotade ringlaven indikerar skog med lång kontinuitet och låg grad av påverkan från skogsbruksåtgärder.

Stående död ved är vanligt förekommande, medan det är mer sparsamt med lågor. Sockelbildning är allmän för lövträden.

Området är ett fint habitat för tjäder och andra skogshöns.            

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Blågårdsmossens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar.

Ordningsföreskrifterna ska inte utgöra hinder för att plocka blommor, bär och marklevande svampar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 2013

Storlek: 11.8 hektar

Karaktär: barrskog, lövskog och sumpskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Blågårdsmossens naturreservat ligger tre kilometer norr om Riala kyrka i Norrtälje kommun.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss