Djupviken

Djupvikens naturreservat i Stockholms län.

Djupvikens naturreservat är ett variationsrikt skogsområde med flera spontat uppkomna stigar att vandra på, en av dem kan leda dig ner till stranden. Här vandrar du genom sumpskog och tallskog.

Tallticka på gamla tallar

Talltickan är lätt att känna igen. Den växer ofta på stammen på gamla tallar. Det är en ticka som är formad som en hov och är hård som trä. Svampen visar på att skogen har stått orörd under lång tid. Svampen själv kan bli så gammal att den blir bevuxen med lavar och mossor.

Sumpskog med många arter

Skogar som växer på fuktig mark kallas sumpskog. I Djupviken växer det framför allt lövträd i de fuktiga områdena. Träden växer långsamt och ibland står de på höga socklar för att klara av att vattennivån höjs. Luftfuktigheten är hög och det finns gott om död ved. Många olika arter trivs i sumpskogen, både mossor och lavar men även insekter och fåglar.

Föreskrifter

För att skydda Djupvikens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
  4. tälta mer än två dygn i följd på samma plats.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2018

Storlek: 14 hektar varav 11,8 ha land

Karaktär: barrskog, blandskog och sumpskog

Kommun: Värmdö

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat