Grendalen

Grendalens naturreservat i Stockholms län.

Grendalens naturreservat utgörs av flack skogsmark och ligger norr om den igenvuxna Björnsjön, strax norr om sjön Bornan. Området har tidigare betats men sedan växt igen med skog. Skogen är idag variationsrik med mycket lövträd, en del buskar och gläntor.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du ser träd som ligger eller hänger över stigar.

Fertil lunglav med prickar

I södra delen av reservatet finns flera gamla lönnar som det växer lunglav på. Lunglav är en stor, ofta grön bladlav som växer på trädstammar. Den har fått sitt namn av att man förr trodde att laven kunde bota olika lungsjukdomar.

Att den trivs här syns på de rödbruna prickarna som man ibland kan se på lavens ovansida. Det betyder att den är fertil och det är ovanligt så här långt söderut i landet. Lunglaven ger en signal om att området kan hysa flera andra värdefulla arter.

Spår av tidiga gärdsgårdar

Enligt äldre kartor var hela området i slutet av 1700-talet beteshagar och de flacka markerna slogs som ängar. Inom området fanns på den tiden minst fyra slåtterlador. På några ställen finns fortfarande rester efter gamla trägärdsgårdar. Ängarna slås fortfarande.

Föreskrifter

För att skydda Grendalens naturreservat finns regler som du måste följa. I reservatet är det förbjudet att:

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller på annat sätt skada såväl levande som döda träd och buskar, samt att ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
  4. tälta mer än två dygn i följd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2017

Storlek: 50 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog och ängs- och betesmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat