Grendalen

Starkt gula kantareller bland mossa och bärris. I Grendalens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Grendalens naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Grendalens naturreservat utgörs av flack skogsmark och ligger norr om den igenvuxna Björnsjön, strax norr om sjön Bornan. Området har tidigare betats men sedan växt igen med skog. Skogen är idag variationsrik med mycket lövträd, en del buskar och gläntor.

Fertil lunglav med prickar

I södra delen av reservatet finns flera gamla lönnar som det växer lunglav på. Lunglav är en stor, ofta grön bladlav som växer på trädstammar. Den har fått sitt namn av att man förr trodde att laven kunde bota olika lungsjukdomar.

Att den trivs här syns på de rödbruna prickarna som man ibland kan se på lavens ovansida. Det betyder att den är fertil och det är ovanligt så här långt söderut i landet. Lunglaven ger en signal om att området kan hysa flera andra värdefulla arter.

Spår av tidiga gärdsgårdar

Enligt äldre kartor var hela området i slutet av 1700-talet beteshagar och de flacka markerna slogs som ängar. Inom området fanns på den tiden minst fyra slåtterlador. På några ställen finns fortfarande rester efter gamla trägärdsgårdar. Ängarna slås fortfarande.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Grendalens naturreservat finns regler som du måste följa. I reservatet är det förbjudet att:

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller på annat sätt skada såväl levande som döda träd och buskar, samt att ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
  4. tälta mer än två dygn i följd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2017

Storlek: 50 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog och ängs- och betesmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Grendalens naturreservat nås enklast till fots via mindre skogsvägar som inte är öppna för allmän trafik. Närmaste busshållplats är Ortala by där buss 643 stannar. Därifrån är det drygt 2 kilometers vandring till reservatets sydöstra del.

Sök resa på SL, Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss