Norra Björkfjärden

Norra Björkfjärdens naturreservat i Stockholms län.

Norra Björkfjärdens naturreservat omfattar en rad öar i Mälaren som utgörs dels av toppar av Uppsalaåsen, dels av berg- och moränöar. På flera ställen finns sandstränder.

Flacka öar med sandstränder

Öarna är ofta låga och flacka och på flera ställen finns sandstränder. Öarna är skogbevuxna och har stor andel lövskog med ett ganska stort inslag av ädellövskog. På flertalet öar är fältskiktet lundartat.

Utflyktsmål för båtfolket

I reservatet häckar fiskgjuse. Västra Högholmen är med sina attraktiva stränder och lundar ett uppskattat utflyktsmål för det båtburna friluftslivet. Området fortsätter som naturreservat in i Uppsala län.

Naturskogen bevaras

Ändamålet med reservatet är i första hand att bevara områdets naturskogskaraktär som gynnar dess ovanliga flora och fauna. Ändamålet är också att trygga tillgängligheten för friluftslivet i den mån det inte strider mot bevarandeintressena.

Enkel brygga, sandstrand, sopmaja och grillplats finns på Västra Högholmen

Föreskrifter

För att skydda Norra Björkfjärdens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • under tiden 1 april–15 juli beträda vattenområde intill 100 meter från ön Kalvskär
  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
  • störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
  • medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat
  • för längre tid än två dygn i följd tälta eller förtöja båt på samma plats
  • elda på annan plats än anvisad plats
  • på land framföra motordrivet fordon.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Eldplats Eldplats

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1968, rev. 1995

Storlek: 868 hektar varav land 51 hektar

Karaktär: blandskog, ädellövskog och sjö

Kommun: Upplands-Bro

Markägare: staten och privat

Förvaltare: Upplands-Bro kommun

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Norra Björkfjärden, ost SE0110109