Tyresta naturreservat

Tyrestas naturreservat i Stockholms län.

Utöver den vackra naturen i Tyrestas naturreservat finns barnvagnsled, grillplats, raststuga, servering, Nationalparkernas hus som erbjuder utställningar, guidningar och samt mycket mer.

Nära storstaden

Tyresta naturreservat omger stora delar av Tyresta nationalpark och bildar tillsammans med denna ett av länets största skyddade områden, bara 20 kilometer från Stockholms centrum.

Havsvandrande öring

Tyresta naturreservat omsluter nästan hela Tyresta nationalpark. I reservatet finns stora skogsområden men också ett odlingslandskap, främst kring gården Åva mot kusten i östra delen. Åvaån utgör ett av landets värdefullaste vattendrag för havsvandrande öring och forskning har pågått här sedan slutet av 1920-talet.

Naturrum och servering

Vid Stavholmen vid kusten finns fina betade hagar med strandängar och ekarhagmarker. Vid Tyresta by finns bland annat naturum Nationalparkernas hus samt servering.

Friluftsliv och skydd

Syftet med reservatet är att bevara områdets skogar, våtmarker och vattendrag i väsentligen orört tillstånd, att bibehålla och vårda kulturmarker samt att främja allmänhetens friluftsliv. Syftet är även att reservatet skall fungera som en skyddszon för den angränsande nationalparken och för Åvaåns vattensystem.

I Tyresta naturreservat finns

 • ett stort ledsystem
 • en 5 km lång barnvagnsslinga utgår från Tyresta by
 • grillplats vid Tyresta by.
 • WC vid naturum Nationalparkernas hus
 • Raststuga i Tyresta by
 • servering i Tyresta by
 • Nationalparkernas hus som erbjuder utställningar, guidningar och andra aktiviteter
 • Tyresta by är tillgängligt samt en del av ledsystemet.

Föreskrifter

För att skydda Tyrestas naturreservat finns regler du måste följa.

 1. I reservatet är det förbjudet att
 2. gräva eller hacka
 3. skada, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten
 4. bortföra sten
 5. bryta kvistar eller fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
 6. elda, inklusive att använda grill, förutom på anvisad plats. Användning av friluftskök är dock tillåten
 7. gräva upp växter eller plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar
 8. skada eller störa djurlivet, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt
 9. på ett störande sätt använda musikanläggning, musikinstrument eller liknande
 10. framföra motordrivet fordon utanför väg eller ställa upp husvagn, släpvagn eller liknande annat än på anvisad plats
 11. a. cykla annat än på anlagd väg/cykelväg
 12. b. cykla på vissa vägar vid Tyresta by som anges på kartbilaga 1 i bifogad skötselplan
 13. medföra okopplad hund
 14. rida annat än på väg eller markerad ridstig
 15. under hela året fiska och färdas med båt i det område närmast Åvaåns mynning som anges på kartbilaga 1 i bifogad skötselplan
 16. under perioden 1/4–30/6 färdas med båt inom det område i inre Vissvassfjärden som anges på kartbilaga 1 i bifogad skötselplan
 17. under perioden 1/4 - 31/8 beträda det fågelskyddsområde i inre Vissvassfjärden som anges på kartbilaga 1 i bifogad skötselplan
 18. bedriva lägerverksamhet utan samråd med förvaltaren
 19. placera ut skylt, tavla, affisch, orienteringskontroll, snitsel eller annan markering annat än tillfälligt och då efter samråd med förvaltaren
 20. bedriva tävling eller annan organiserad verksamhet med fler deltagare än 100 utan samråd med förvaltaren
 21. a. tälta inom avgränsat område vid Tyresta by (se kartbilaga 1 i bifogad skötselplan) annat än på anvisad tältplats där man får tälta högst tre dygn i följd
 22. b. tälta mer än två dygn i följd på en och samma plats i övriga delar av reservatet. Föreskriften gäller inte inom campingplats
 23. under längre tid än två dygn i följd förankra båt vid annan plats än brygga eller båthamn
 24. släppa ut toalettavfall i havet från fritidsbåt eller annat fartyg
 25. starta, landa eller flyga på lägre höjd än 100 meter med obemannat luftfartyg (t.ex. drönare) inom avgränsat område vid Tyresta by (se kartbilaga 1 i bifogad skötselplan).

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Servering Servering
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1986

Storlek: 2 949 hektar
varav land 2 606 hektar

Karaktär: barrskog, ängs- och betesmark, vattendrag

Kommun: Haninge och Tyresö

Markägare: Stockholms stad, Tyresö kommun, staten, privat

Förvaltare: Stiftelsen Tyrestaskogen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område, Tyresta-Åva SE0110017