Ulriksdal

Ulriksdals naturreservat i Stockholms län.

I Ulriksdals naturreservat finns gravfält från yngre järnåldern, en milsten och området är intressant både botaniskt, geologiskt och kulturhistoriskt.

Stockholmsåsen med fyra åsryggar

I Ulriksdalsområdet, mellan Ulriksdals slott intill Edsviken och ner mot Brunnsviken, framträder Stockholmsåsen i form av fyra markerade åsryggar. Åsryggarna ingår i ett område som till stora delar undantagits från grusexploatering som en resterande, ringa del av den en gång mäktiga isälvsavlagringen Stockholmsåsen.

Kvarnkullen mest intressant

Intressantast av de fyra åsryggarna är Kvarnkullen, som ingår i Ulriksdals naturreservat, både ur botanisk, geologisk och kulturhistorisk aspekt.

Uppe på Kvarnkullen ligger en kvarnsten till minne av den kvarn som givit platsen dess namn. Krönet på kullen är öppet och karakteriseras till stor del av öppna grässamhällen, delvis med torra och solexponerade ytor.

Kvarnstenens flora

Kring kvarnstenen växer en begränsad yta med torrbacksflora, bestående av arter som exempelvis backsippa, backtimjan, gul fetknopp, backglim, tjärblomster, flentimotej och ängshavre.

Ovanliga mark- och vedsvampar

Övriga delar av reservatet består av flera olika skogstyper, exempelvis tallskog, granskog, barrblandskog, hassellund och ädellövskog. Barrskog på sandig mark är ovanligt i det moderna skogslandskapet och kombinationen av sandiga marker med lång kontinuitet av barrskog ger förutsättningar för ovanliga mark- och vedsvampar.

Gravfält yngre järnåldern

Inom naturreservatet finns två gravfält som sannolikt kan dateras till yngre järnålder, 400-1050 e.Kr. Det större gravfältet närmast Mellanjärva gård består av cirka 120 synliga gravar, och det som ligger längre mot nordväst rymmer cirka 10 synliga gravar.

Milsten från 1777

Mellan gravfälten, intill den ursprungliga landsvägen, står en milsten från år 1777. Från milstenen var det tre fjärdingsväg vilket är cirka 8016 m till huvudstaden.

Föreskrifter

För att skydda Ulriksdal naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • gräva, hacka, borra, mejsla, måla eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  • fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  • skada vegetationen genom att gräva upp växter, svampar, lavar eller mossor, samt plocka eller skada arten liten diskröksvamp
  • ställa upp husvagn
  • göra upp öppen eld
  • rida annat än på anvisade stigar
  • framföra motordrivet fordon
  • parkera annat än på anvisad plats
  • tälta
  • sätta upp skylt, affisch eller liknande.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1988,

Storlek: 32 hektar

Karaktär: skogsmark

Kommun: Solna

Markägare: Statens fastighetsverk

Förvaltare: Statens fastighetsverk

Skyddsform: naturreservat