Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Storanden

Snö och is täcker granar och vattendrag i Storandens naturreservat. Foto Länsstyrelsen

Storandens naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

I Storandens naturreservat ligger ett av de finaste myrområdena i länet. Här finns också orkidéer och bra mark för både fåglar, svamp och insekter.

Viktig myrmark

Våtmarkerna ingår i Myrskyddsplan för Sverige och är ett av de finaste myrområdena i länet. Områdets orördhet under lång tid bidrar tillsammans med dess storlek och dess variation mellan öppna våtmarker, sumpskogspartier och skog på fastmark till att ge förutsättningar för en värdefull flora och fauna.

Värdefull flora och fauna

Våtmarkerna ingår i Myrskyddsplan för Sverige och är ett av de finaste myrområdena i länet. Områdets orördhet under lång tid bidrar tillsammans med dess storlek och dess variation mellan öppna våtmarker, sumpskogspartier och skog på fastmark till att ge förutsättningar för en värdefull flora och fauna. Storanden-Vagnsmossen är till huvudsaklig del blandmyr av mosaiktyp vilket är en ovanlig myrtyp i länet.

Flera orkidéarter

Det öppna rikkärret i Storandens södra del har höga botaniska värden och hyser bland annat flera orkidéarter, som ängsnycklar och myggblomster. Våtmarkens hydrologi är relativt opåverkad av människans ingrepp. Intill myrmarkerna finns i väst och sydost naturskogsområden med hällmarkstallskog och granskog.

Vackra hänglavar och gammal skog

Träden är rikligt bevuxna av hänglavar. Många döda träd står kvar i form av torrakor. Gran- och tallskogen är mycket olikåldrig och har gott om träd som är 160-200 år gamla. I granskogen finns gott om inslag av grova aspar, vilket är av värde för både kryptogamfloran och insekts- och fågelfaunan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Storandens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten,
  2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar,
  4. framföra motordrivet fordon i terrängen på såväl snötäckt mark som barmark.

Det är tillåtet att plocka blommor, bär och matsvamp

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2008

Storlek: 93 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog, våtmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat, staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Storanden SE0110277

Hitta hit

Storandens naturreservat ligger ca 3 km nordost om Gottröra kyrka.

Närmaste busshållplats är Håkansberg, mer än 3 km från naturreservatet, längs bil- och mindre skogsvägar.

Sök resa på SL, Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss