Storanden

Storandens naturreservat i Stockholms län.

I Storandens naturreservat ligger ett av de finaste myrområdena i länet. Här finns också orkidéer och bra mark för både fåglar, svamp och insekter.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Viktig myrmark

Våtmarkerna ingår i Myrskyddsplan för Sverige och är ett av de finaste myrområdena i länet. Områdets orördhet under lång tid bidrar tillsammans med dess storlek och dess variation mellan öppna våtmarker, sumpskogspartier och skog på fastmark till att ge förutsättningar för en värdefull flora och fauna.

Värdefull flora och fauna

Våtmarkerna ingår i Myrskyddsplan för Sverige och är ett av de finaste myrområdena i länet. Områdets orördhet under lång tid bidrar tillsammans med dess storlek och dess variation mellan öppna våtmarker, sumpskogspartier och skog på fastmark till att ge förutsättningar för en värdefull flora och fauna. Storanden-Vagnsmossen är till huvudsaklig del blandmyr av mosaiktyp vilket är en ovanlig myrtyp i länet.

Flera orkidéarter

Det öppna rikkärret i Storandens södra del har höga botaniska värden och hyser bland annat flera orkidéarter, som ängsnycklar och myggblomster. Våtmarkens hydrologi är relativt opåverkad av människans ingrepp. Intill myrmarkerna finns i väst och sydost naturskogsområden med hällmarkstallskog och granskog.

Vackra hänglavar och gammal skog

Träden är rikligt bevuxna av hänglavar. Många döda träd står kvar i form av torrakor. Gran- och tallskogen är mycket olikåldrig och har gott om träd som är 160-200 år gamla. I granskogen finns gott om inslag av grova aspar, vilket är av värde för både kryptogamfloran och insekts- och fågelfaunan.

Föreskrifter

För att skydda Storandens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten,
  2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar,
  4. framföra motordrivet fordon i terrängen på såväl snötäckt mark som barmark.

Det är tillåtet att plocka blommor, bär och matsvamp

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2008

Storlek: 93 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog, våtmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat, staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Storanden SE0110277