• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Landsboda

Landsbodas naturreservat i Stockholms län.

Området innehåller en varierad skogsmark med delar av sjöarna Orskäran och Malmsjön. Här finns också nyckelbiotoper och värdefull flora av kryptogamer.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du ser träd som ligger eller hänger över stigar.

Naturskog och nyckelbiotoper

Landsbodas naturreservat består av barrblandskog, lövblandad barrskog, granskog och sumpskog. Skogarna innehåller strukturer som karaktäriserar naturskog, och huvuddelen utgörs av utpekade nyckelbiotoper, det vill säga områden med mycket höga naturvärden.

Värdefulla kryptogamer

Särskilt gynnsamma är skogsmiljöerna för växt- och djurarter som gynnas av lång trädkontinuitet, kalkrika marker, hög luftfuktighet och rik förekomst av död ved.

Området har en värdefull flora av kryptogamer som granticka, tallticka, brandticka, kötticka, ullticka, aspgelélav, lunglav, vedtrappmossa, grön sköldmossa och koralltaggsvamp.

Historiska kartor och underlag påvisar att skogsbete varit vanligt i området under lång tid.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Landsbodas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar.

Blom-, bär- och svampplockning är tillåten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2016

Storlek: 52 hektar varav 4 hektar vatten

Karaktär: barrskog, blandskog och sjö

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Landsboda naturreservat ligger 6 mil norr om Stockholm stad, mellan Åkersberga och Norrtälje.

Reservatet ligger alldeles norr om Malmsjöns naturreservat. Samma infartsväg från väg 276 används lättast för att nå reservatet, från väg 276 är det ca 2,5 km till en mindre parkeringsplats. Från parkeringen kommer en stig anläggas in i reservatet.

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm