Landsboda

Landsbodas naturreservat i Stockholms län.

Området innehåller en varierad skogsmark med delar av sjöarna Orskäran och Malmsjön. Här finns också nyckelbiotoper och värdefull flora av kryptogamer.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du ser träd som ligger eller hänger över stigar.

Naturskog och nyckelbiotoper

Landsbodas naturreservat består av barrblandskog, lövblandad barrskog, granskog och sumpskog. Skogarna innehåller strukturer som karaktäriserar naturskog, och huvuddelen utgörs av utpekade nyckelbiotoper, det vill säga områden med mycket höga naturvärden.

Värdefulla kryptogamer

Särskilt gynnsamma är skogsmiljöerna för växt- och djurarter som gynnas av lång trädkontinuitet, kalkrika marker, hög luftfuktighet och rik förekomst av död ved.

Området har en värdefull flora av kryptogamer som granticka, tallticka, brandticka, kötticka, ullticka, aspgelélav, lunglav, vedtrappmossa, grön sköldmossa och koralltaggsvamp.

Historiska kartor och underlag påvisar att skogsbete varit vanligt i området under lång tid.

Föreskrifter

För att skydda Landsbodas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar.

Blom-, bär- och svampplockning är tillåten.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2016

Storlek: 52 hektar varav 4 hektar vatten

Karaktär: barrskog, blandskog och sjö

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat