Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Landsboda

Landsboda naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Området innehåller en varierad skogsmark med delar av sjöarna Orskäran och Malmsjön. Här finns också nyckelbiotoper och värdefull flora av kryptogamer.

Naturskog och nyckelbiotoper

Landsbodas naturreservat består av barrblandskog, lövblandad barrskog, granskog och sumpskog. Skogarna innehåller strukturer som karaktäriserar naturskog, och huvuddelen utgörs av utpekade nyckelbiotoper, det vill säga områden med mycket höga naturvärden.

Värdefulla kryptogamer

Särskilt gynnsamma är skogsmiljöerna för växt- och djurarter som gynnas av lång trädkontinuitet, kalkrika marker, hög luftfuktighet och rik förekomst av död ved.

Området har en värdefull flora av kryptogamer som granticka, tallticka, brandticka, kötticka, ullticka, aspgelélav, lunglav, vedtrappmossa, grön sköldmossa och koralltaggsvamp.

Historiska kartor och underlag påvisar att skogsbete varit vanligt i området under lång tid.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Landsbodas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar.

Blom-, bär- och svampplockning är tillåten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2016

Storlek: 52 hektar varav 4 hektar vatten

Karaktär: barrskog, blandskog och sjö

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Landsboda naturreservat ligger 6 mil norr om Stockholm stad, mellan Åkersberga och Norrtälje.

Reservatet ligger intill Lagbodavägen mellan 276 och Svensbodavägen. Från väg 276 är det ca 2,5 km till en mindre parkeringsplats. Från parkeringen kommer en stig anläggas in i reservatet.

Närmaste busstation är Lagboda, cirka 1,7 km från reservatet.

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss