Långskär

Reservatet omfattar ett femtiotal öar i Bulleröskärgården och utgör tillsammans med Bullerö naturreservat ett stort sammanhängande skärgårdsområde.

Öarna är kuperade med hällmarker, sänkor och en växtlighet typisk för den yttre skärgården. I reservatet finns ett utomordentligt rikt och särpräglat fågelliv med senhäckande och störningskänsliga arter.

Föreskrifter

För att skydda Långskärs naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 • Under tiden 1 mars–15 augusti beträda utpekat fågelskyddsområde (se karta i föreskrifterna)
 • förstöra eller skada fasta naturföremål
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller skada vegetationen i övrigt
 • plocka Nattviol eller andra orkidéer
 • medvetet störa djurlivet
 • ha okopplad hund eller katt
 • tälta mer än två dygn
 • förankra båt vid samma plats mer än två dygn
 • elda
 • föra oljud så att det stör andra
 • framföra motordriven farkost snabbare än 7 knop med undantag för utpekat område (se karta i föreskrifterna).

Läs de fullständiga föreskrifternaPDF

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1967

Storlek: 854 hektar
varav land 33 hektar

karaktär: ö

Kommun: Värmdö

Markägare: enskild

Förvaltare: Markägaren efter samråd med Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Syftet med Långskär naturreservat

Syftet är att bevara ett utskärgårdsområde av synnerligt värde för kännedomen om landets natur. Områdets ornitologiska värden skall särskilt skyddas och bevaras.