Lännaskogen

Lännaskogens naturreservat i Stockholms län.

Lännaskogens naturreservat är ett kommunalt reservat. Området består av barrskogar, myrar, sjön Kvarnsjön och odlingsmark kring gården Kastellet. Det finns flera stigar och leder.

Skogssjö med gungfly

Kring Kvarnsjön, som är en näringsfattig skogssjö, finns hällmarker och myrar. Runt sjön finns gungflyn och mossar med för regionen typisk vegetation.

Stigar, leder och rikt fågelliv

Vid gården Kastellet finns naturbetesmarker med rik flora och längs Lissmaån finns fuktängar av värde för fågellivet. Det rörliga friluftslivet nyttjar området och det finns flera stigar och leder. Två kärnområde i reservatet ingår i EU:s nätverk för skyddade områden Natura 2000.

Höga naturvärden skyddas

Syftet med naturreservatet skall vara att bevara ett naturskogsområde och dess skyddsvärda växt- och djurliv. De arter och typiska organismsamhällen som är beroende av skog som lämnas för fri utveckling ska bevaras.

Även Kvarnsjöns och myrarnas höga naturvärden och de arter som är knutna till sjön och myrarna ska bevaras. Även naturvärden knutna till hagmarkerna vid Kastellets gård och längs Lissmaån ska vårdas och skyddas.

Det är viktigt att reservatet bidrar till en gynnsam bevarandestatus för arter och naturtyper som legat till grund för rapporteringen till Natura 2000. Syftet är vidare att bevara områdets värden för det rörliga friluftslivet i den mån naturvårdens intressen inte skadas.

Föreskrifter

För att skydda Lännaskogens naturreservat finns det regler du måste följa.

Föreskrifter för Lännaskogens naturreservat hos Huddinge kommun Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2002

Storlek: 495 hektar

Karaktär: barrskog, sjö, ängs- och betesmark

Kommun: Huddinge

Markägare: Huddinge kommun

Förvaltare: Huddinge kommun

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Kvarnsjön SE0110167 och Lännaskogen SE0110151