Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rotholma

Rotholmas naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

I Rotholmas naturreservat finns minst 200 olika svampsorter och här växer också sårläka och trolldruva. Många intressanta arter, en del väldigt sällsynta är rapporterade från området.

Varning!

Reservatet har spridda angrepp av granbarkborre. Det medför att det finns en hel del döda stående granar i skogen och längs stigarna.

Granarna kan falla plötsligt och utan förvarning. Ha uppsikt och undvik att besöka reservatet när det blåser!

Kalkpåverkad mark

Naturreservatet består främst av barrskog, men det finns också mindre sumpskogsområden och en våtmark vid den numera utdikade Horssjön. Västra delen av Bergbofjärden, med stora vassområden, ingår också i reservatet.

​Huvuddelen av området består av kalkbarrskog, mestadels grandominerad barrblandskog, men med ett i vissa delar mycket stort lövträdsinslag. Att marken är kalkpåverkad visar de spridda förekomsterna av arter som blåsippa, sårläka, trolldruva, vårärt och skogsknipprot, samt mindre bestånd med nästrot och ögonpyrola.

Åkerblommor och hotad svamp

Floran i anslutning till, och i några fall även på själva åkermarken, är förhållandevis artrik med växter som krissla, rödklint och vildlin. Drygt 200 svamparter är rapporterade från området, varav ett tjugotal är rödlistade, det vill säga hotade i landet, exempelvis brödtaggsvamp och violgubbe.

Skogsbete gynnar många arter

Rotholmas skogar har tidigare betats och målet är att de ska betas igen framöver. Skogsbetesmarker innehåller en mängd biotoper och småmiljöer, vilket ger ett stort antal livsmiljöer för olika arter. Betade skogar blir ofta luckiga och ljusöppna vilket gynnar många örter. Trampet av betesdjuren ger upphov till fläckar med blottad mineraljord, vilket både växter, svampar och insekter kan dra nytta av.

Rödlistade arter

De flesta av de rödlistade arterna i området är knutna till gran, och till viss del även tall, men det förekommer också några arter som är beroende av lövträd. Av arter som hör till gran kan nämnas exempelvis fläckfingersvamp och gul lammticka, av vilka den sistnämnda har ett flertal växtplatser i reservatet.

Arter knutna till lövträd är i första hand lunglav, aspfjädermossa och olivbrun spindling. Flera av svamparterna är knutna till så kallad ängsgranskog, som ofta tidigare utgjort hagmarker och lövängar där hävden senare har upphört.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Rotholmas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter
  4. tälta mer än två dygn i följd
  5. medföra okopplad hund
  6. sätta upp skylt, affisch eller liknande eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 2016

Storlek: 91 hektar varav 88 hektar land

Karaktär: barrskog, sjö och våtmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Rotholma naturreservat är ett skogsreservat som ligger ca 10 km nordost om Hallstavik i Norrtälje kommun.

Rotholma ligger långt från allmänna kommunikationer. Närmaste busshållplats är Ängsgården (på Herrängsvägen), knappt 4 km promenad från reservatets nordvästra del.
Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss