Igelbäcken i Sundbyberg

Igelbäcken i Sundbyberg, naturreservat i Stockholms län.

Igelbäcken i Sundbyberg är ett kommunalt naturreservat. Här bevaras värdefull natur som är viktig både för fungerande ekosystem och människans behov av natur. I den naturen ingår arter vars livsmiljöer i dag är hotade.

Tidigare odlingslandskap

Reservatet är en del av Igelbäckens dalgång och utgör också en del av Järvakilen i den regionala grönstrukturen. Kring Igelbäcken finns ett kulturpräglat landskap som utgör en rest av ett äldre odlingslandskap.

Skyddsvärd grönling

Området består av kuperad skogsterräng med öppna marker, främst utmed Igelbäcken. Bäcken har god vattenkvalitet och har höga bevarandevärden. Här finns bland annat den skyddsvärda fisken grönling. Området har höga värden för friluftslivet genom att det ligger insprängt mitt i tätortsbebyggelsen.

Levande vattendrag

Ändamålet med reservatet är dels att skapa goda förutsättningar för naturupplevelser och ett lokalt och regionalt friluftsliv i storstaden absoluta närhet, dels att skydda och bevara Igelbäcken som ett levande vattendrag.

Målet är att bevara värdefull natur som är viktig både för fungerande ekosystem och människans behov av natur. I den naturen ingår arter vars livsmiljöer i dag är hotade.

Föreskrifter

För att skydda Igelbäckens naturreservat i Sundbyberg finns regler du måste följa.

Föreskrifter för Igelbäckens naturreservat hos Sundbybergs stad Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig
  • Tillgänglighet Tillgänglighet

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2003

Storlek: 127 hektar

Karaktär: vattnedrag, blandskog, ängs- och betesmark, kulturmiljö

Kommun: Sundbyberg

Markägare: Vasakronan AB, Sunbyberg stad

Förvaltare: Sundbyberg stad

Skyddsform: naturreservat