Moraåns dalgång

Moraåns dalgångs naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Moraåns dalgångs naturreservat är ett kommunalt reservat med den meandrande Moraån. Här finns också öppet kulturlandskap med åkrar, beteshagar, tallskogsbevuxna kullar och rika kulturmiljöer.

Djup ravin med strömmande vatten

Naturreservatet omfattar en del av Moraån och dess meandrande ravin, tillsammans med de åkrar och betesmarker som ligger mellan ån och Järna tätort. I den djupt nedskurna åravinen förekommer såväl lugna, strömmande som forsande sträckor.

Fornlämningar på Enekullarna

Vid Enekullarna i västra delen av reservatet finns en intressant flora med många olika arter torrbacksväxter i sydsluttningarna och i brynen. Bland annat växer den sällsynta och fridlysta fältsippan här. Över hundra registrerade fornlämningar finns på Enekullarna.

Havsöring och rikt fågelliv

Fågellivet är rikt i ravinen och ett kärt tillhåll för bland annat näktergalen. På vintrarna utnyttjar strömstaren det rinnande vattnet med god födotillgång. Förutom havsöring och flodnejonöga kan nämnas att stensimpan också är en karktärsart bland fiskarterna.

Föreskrifter

För att skydda Moraåns dalgångs naturreservat finns regler du måste följa.

Reglerna finner du på Södertälje kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2013

Storlek: 68 hektar

Karaktär: vattendrag, ängs- och betesmark, lövskog

Kommun: Södertälje

Markägare: Södertälje kommun och privata

Förvaltare: Södertälje kommun

Skyddsform: naturreservat