Munkö

Munkö

Munkö naturreservat i Stockholms län.

Munkö naturreservat är en välkänd botanisk plats i Stockholms skärgård, främst känd för sina orkidéer och Apollofjärilen.

Välutvecklad lundflora

Munkö skyddas delvis av större, kringliggande öar, men den är ändå tydligt påverkad av exponeringen från omgivande fjärdar. Mellan hällmarkerna finner man barrskog, lövskog och lundar samt stora förekomster av idegran. Lundarna finns främst på gammal ängsmark och dessa har idag en särpräglad och välutvecklad lundflora.

Vit fetknopp och apollofjäril

Urkalkstenshällarna har också en artrik flora med flera för länet mycket ovanliga växter, däribland ormbunken fjällhällebräken. En av hällarnas karaktärsarter är vit fetknopp, som är värdväxt för apollofjärilen, en stor, vacker fjäril som förekommer på ön.

Vissa delar av öns skogar har många omkullblåsta och gamla träd och är att betrakta som naturskog.

Anor från 1200-talet

Munkö har en väldokumenterad historik, bland annat med kalkbrytning ända sedan 1200-talet. Ön har använts av Runmaröbönderna för ängsslåtter och bete under lång tid.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. I reservatet är det bland annat förbjudet att

  1. plocka blommor och skada markvegetationen
  2. tälta
  3. skräpa ner
  4. fälla träd eller sätta upp stängsel.

Läs de fullständiga föreskrifternaPDF

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1957, utvidgat 2016

Storlek: 98 hektar
varav land 58 hektar

Karaktär: ö

Kommun: Värmdö

Markägare: Enskilda och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Syftet med Munkö naturreservat

Syftet är att skydda och bevara Munkös kalkhällar, örtrika skogar och andra naturtyper samt öns skyddsvärda växt- och djurliv.