Munkö

Munkö

Munkö naturreservat i Stockholms län.

Munkö naturreservat är en välkänd botanisk plats i Stockholms skärgård, främst känd för sina orkidéer och Apollofjärilen.

Välutvecklad lundflora

Munkö skyddas delvis av större, kringliggande öar, men den är ändå tydligt påverkad av exponeringen från omgivande fjärdar. Mellan hällmarkerna finner man barrskog, lövskog och lundar samt stora förekomster av idegran. Lundarna finns främst på gammal ängsmark och dessa har idag en särpräglad och välutvecklad lundflora.

Vit fetknopp och apollofjäril

Urkalkstenshällarna har också en artrik flora med flera för länet mycket ovanliga växter, däribland ormbunken fjällhällebräken. En av hällarnas karaktärsarter är vit fetknopp, som är värdväxt för apollofjärilen, en stor, vacker fjäril som förekommer på ön.

Vissa delar av öns skogar har många omkullblåsta och gamla träd och är att betrakta som naturskog.

Anor från 1200-talet

Munkö har en väldokumenterad historik, bland annat med kalkbrytning ända sedan 1200-talet. Ön har använts av Runmaröbönderna för ängsslåtter och bete under lång tid.

Föreskrifter

För att skydda Munkö naturreservat finns det regler du måste följa .

I reservatet är det förbjudet att:

  1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar,
  3. störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur,
    fåglar, kräldjur eller groddjur),
  4. fånga och insamla ryggradslösa djur,
  5. förtöja båt vid samma strand eller tälta mer än två dygn i följd,
  6. medföra okopplad hund,
  7. elda,
  8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1957, utvidgat 2016

Storlek: 98 hektar
varav land 58 hektar

Karaktär: skärgård, barrskog och lövskog

Kommun: Värmdö

Markägare: privata och staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat