Djurgård

Djurgård naturreservat i Stockholms län.

Reservatet omfattar två större skogbevuxna åkerholmar belägna i ett öppet odlingslandskap.

Fåglar och vilt

Åkerholmarna är klädda av täta, nästan ogenomträngliga buskage. Viltrikedomen är stor och fågellivet rikt, bland annat finns här gott om näktergal.

Fornlämningar

I reservatets nordligaste del finns flera fornlämningar.

Föreskrifter

 För att skydda Djurgårds naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fasta naturföremål
 2. plocka blommor och skada markvegetationen
 3. fånga eller döda vilda djur och plocka ägg
 4. fotografera ägg eller bo
 5. föra oljud eller på annat sätt störa djur- och fågellivet
 6. framföra cykel, motordrivet fordon eller annat transportmedel annat än på avsedda vägar
 7. ha okopplad hund, katt eller annat husdjur
 8. elda
 9. tälta.

Läs de fullständiga föreskrifterna Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1967

Storlek: 7 hektar

Saraktär: ädllövskog, odlingslandskap, kulturmiljö

Kommun: Ekerö

Ägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat