Borntorp

Borntorps naturreservat i Stockholms län.

Borntorps naturreservat består av granskog med inslag av lövträd som fått stå orörd under lång tid. Här finns skyddsvärda växter- och djur.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du ser träd som ligger eller hänger över stigar.

Äldre barr- och barrblandskog

Reservatet består av ett naturskogsområde med äldre barr- och barrblandskog. Skogen har lämnats orörd under lång tid och tillgången på död ved i from av torrträd och trädlågor är hög i delar av skogen. Området är till huvuddelen bevuxet av granskog med inslag av lövträd såsom björk, asp, ek, ask, skogslind och lönn.

Naturskyddets intressen ges företräde

Syftet med reservatet är att bevara ett naturskogsliknande område med dess skyddsvärda växt- och djurliv. Därför ska särskilt områdets betydelse som biotop för hotade och sällsynta växt- och djurarter beaktas.

Området ska så långt möjligt vara tillgängligt enligt allemansrättens principer för naturupplevelser och naturstudier. Vid eventuell konflikt mellan friluftsliv och hotade arter ska naturskyddets intressen ges företräde.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Borntorps naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller bortta vedlevande svampar
  3. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur och groddjur)
  4. medföra hund som inte är kopplad
  5. för längre tid än två dygn i följd tälta på samma plats
  6. göra upp öppen eld
  7. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller liknande anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2000

Storlek: 15 hektar

Karaktär: barrskog och blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger vid sjön Bornans södra strand ca 500 SO om Borntorp, ca 4 km väster om Älmsta.

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm