Loskälva skog

När bild på fallet träd i mossig skog där solen silar in mellan grenarna. Stubben bruten en halvmeter över marken.

I Loskälva skog kan du uppleva tystnaden och vindens sus i de gamla och höga grantopparna. Här finns gott om mossbevuxna stenar och man kan se spår av hackspettar, där de letat efter insekter i döda träd.

Högvuxen barrblandskog

I området växer främst högvuxen barrblandskog av gran och tall, med inslag av lövträd. Skogen växer på bördig mark och är därför både högvuxen och grov. Stora delar är präglade av tidigare skogsbete, vilket har resulterat i en skog med många både större och mindre gläntor spridda i skogen och en gles struktur.

Sårläka, raggtaggsvamp och fornlämningar

Större delen av skogen är så kallad kalkbarrskog, vilket innebär att den växer på kalkrik mark. Detta märks i sammansättningen av arter, med exempelvis sårläka, blåsippa och den sällsynta raggtaggsvampen, som bildar mykorrhiza med gran. I området finns flera registrerade fornlämningar i form av gravar, så kallade stensättningar, främst från bronsåldern till äldre järnåldern.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet Loskälva skog finns regler du måste följa. I reservatet är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 2023

Storlek: 44 ha

Karaktär: Barrskog, blandskog

Kommun: Norrtälje kommun

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Loskälva ligger utmed Lohäradsvägen omkring 2 kilometer öster om Lohärads kyrka. Vid Lohäradsvägen ligger Lohärads Hembygdsförenings hembygdsgård i Loskälva, Norrgården. Loskälva skog ligger cirka 1 kilometer söder om hembygdsgården. Närmaste busshållplats för linje 654 ligger vid Lohäradsvägen nära hembygdsgården.

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss