Kalkberget

Kalkberget naturreservat i Stockholms län.

Kalkbergets naturreservat är ett kommunalt reservat på Mörkö. Här finns en bergrygg av urkalksten. Reservatet består i huvudsak av den 30-40 meter höga bergryggen där den branta delen av berget vetter mot sydost.

Den sällsynta alvarplacodlaven

Berget, som till stor del består av urbergskalksten, är cirka 1,2 kilometer långt. I nordöstra änden av berget finns ett gammalt övergivet kalkbrott.

Kalkberggrunden och topografin har bidragit till att reservatet har en ovanligt artrik och för trakten unik flora och fauna. Den sällsynta alvarplacodlaven är känd från ett tiotal lokaler i Sverige. Alla dessa ligger på Öland och Gotland förutom förekomsterna här på Kalkberget och på den närbelägna ön Egelsholm.

Ovanliga fjärilsarter och reptiler

Karaktärsväxter på berget är bland annat grusslok, fältmalört, blodnäva, murruta och vit fetknopp. Flera ovanliga fjärilsarter finns på Kalkberget såsom hedpärlemorfjäril, mindre blåvinge samt silversmygare. Bland reptiler kan nämnas hasselsnok.

Rik kultur- och naturupplevelse

Syftet med Kalkbergets naturreservat är främst att bevara den för regionen ovanliga floran och faunan som gynnats av den speciella topografin och berggrunden i området.

Vidare syftar reservatet till att besökare skall få tillgång till ett intressant besöksmål med rika natur- och kulturupplevelser. Spåren efter det gamla kalkbrottet i bergets nordöstra del skall samtidigt ge besökarna kulturhistoriska upplevelser.

Föreskrifter

För att skydda Kalkbergets naturreservat finns regler du måste följa.

Mer information på Södertälje kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2006

Storlek: 16,6 hektar varav 3 hektar vatten

Karaktär: Gelologisk formation, kulturmiljö, blandskog

Kommun: Södertälje

Markägare: Södertälje kommun

Förvaltare: Södertälje kommun

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000 område Kalkberget SE0110126