Adelsö-Sättra

Adelsö-Sättra naturreservat i Stockholms län.

Adelsö-Sättras naturreservat i Stockholms län.

I Adelsö-Sättras naturreservat finns den sällsynta bombmurklan. Den indikerar en speciell och numera hotad granskogstyp på naturligt näringsrika sandjordar.

Ömtålig svamp

Bombmurklan tål inte slutavverkning eller kraftig gallring och den påträffas i områden som har långvarig skogskontinuitet med gran.

Gammal barrskog

Av Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering framgår att området domineras av gammal olikåldrig barrskog med lågor, gran och tall spridda i området. Området bör lämnas utan skogliga ingrepp.

Ovanlig biotop

Biotoptypen med de kvaliteter som noterats vid nyckelbiotopsinventeringen är idag ovanlig, vilket betyder att området har ett mycket högt naturvärde.

Föreskrifter

För att skydda Adelsö-Sättras naturreservat finns regler du måste följa. I reservat är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller att skada vegetationen i övrigt
 3. medvetet störa djurlivet
 4. fånga och insamla ryggradslösa djur
 5. ha okopplad hund
 6. elda annat än på anvisad plats
 7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 8. framföra motordrivet fordon.

Läs de fullständiga föreskrifterna Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2004

Storlek: 26 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog och sjö

Kommun: Ekerö

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Adelsö-Sättra SE0110154