Broknapparna

Broknapparnas naturreservat i Stockholms län.

Broknapparnas naturreservat består av fyra mindre men höga öar i Näsfjärden och brofjärden i Mälaren. Här finns ett rikt insektsliv.

Grova lindar och lundartad flora

Öarna är ganska höga och består av hällmarkspartier och skog. På öarna finns blandskog och ädellövskog, bland annat lindbestånd med gamla grova lindar. Floran är lundartad i skogarna.

Tack vare öarnas läge i Mälaren och de gamla, grova lövträden finns goda förutsättningar för ett rikt insektsliv.

Ädellövskogen särskilt skyddad

Syftet med reservatet skall vara att bevara öarna i sitt naturliga tillstånd såväl av naturvårdsskäl som för det rörliga friluftslivet. Öarnas vegetation skall i huvudsak tillåtas att utvecklas fritt. Ädellövskogen skall särskilt skyddas och vårdas.               

Föreskrifter

 För att skydda Broknapparnas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, rista, spränga eller måla
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrig genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar
  3. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
  4. medföra hund eller katt som inte är kopplad
  5. tälta mer än två dygn i följd på samma plats
  6. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
  7. göra upp öppen eld
  8. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1969

Storlek: 91 hektar varav 10 land

Karaktär: sjö och vattendrag, hav och kust

Kommun: Upplands-Bro

Markägare: Upplands-Bro kommun

Förvaltare: Upplands-Bro kommun

Skyddsform: naturreservat