Broknapparna

Broknapparnas naturreservat i Stockholms län.

Broknapparnas naturreservat består av fyra mindre men höga öar i Näsfjärden och brofjärden i Mälaren. Här finns ett rikt insektsliv.

Grova lindar och lundartad flora

Öarna är ganska höga och här finns karga bergspartier där hällmarkstallskog växer. På öarna finns också blandskog och ädellövskog, bland annat lindbestånd med gamla grova lindar. Floran är lundartad i skogarna.

Tack vare öarnas läge i Mälaren och de gamla, grova lövträden finns goda förutsättningar för ett rikt insektsliv. Öarna har också stor betydelse för fågellivet. Fiskgjuse och ett femtiotal fisktärnor häckar regelbundet på öarna

Ädellövskogen särskilt skyddad

Syftet med reservatet skall vara att bevara öarna i sitt naturliga tillstånd såväl av naturvårdsskäl som för det rörliga friluftslivet. Öarnas vegetation skall i huvudsak tillåtas att utvecklas fritt. Ädellövskogen skall särskilt skyddas och vårdas.               

Föreskrifter

 För att skydda Broknapparnas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, rista, spränga eller måla
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrig genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar
  3. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
  4. medföra hund eller katt som inte är kopplad
  5. tälta mer än två dygn i följd på samma plats
  6. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
  7. göra upp öppen eld
  8. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1969

Storlek: 91 hektar varav 10 hektar land

Karaktär: sjö, ädellövskog och barrskog.

Kommun: Upplands-Bro

Markägare: Upplands-Bro kommun

Förvaltare: Upplands-Bro kommun

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Broknapparna SE0110176