Prästskaten

Prästskatens naturreservat i Stockholms län.

I Prästskaten växer flera gamla och grova ekar och tallar och marken i reservatet har en historia som är unik för vårt län.

Nyttjats för fäbodrift

Prästskaten är ett litet reservat om cirka 6 hektar, beläget i den nordligaste delen av Stockholms län. Reservatet ingick i ett område vid Bergbofjärden som nyttjats för fäbodrift, vilken är den enda kända fäboddriften i Stockholms län. Man tror att boskapen flyttades varje dag vilket medförde att marken i Prästskaten sannolikt betades någon gång i veckan.

Floran – ett biologiskt kulturarv

Eftersom marken har en historia som betesmark och äng, har en mycket rik kärlväxtflora utvecklats, med flera hävdgynnade arter som utgör ett biologiskt kulturarv. Här växer till exempel grönvit nattviol, gullviva, gulmåra, höskallra och jungfrulin.

Föreskrifter

För att skydda Prästskatens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  • fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  • skada vegetationen genom att gräva upp växter
  • tippa trädgårdsavfall
  • framföra motordrivet fordon.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2019

Storlek: 6,6 hektar varav 5,8 hektar land

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat