Gärdesudden

Gärdesuddens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Gärdesuddens naturreservat är ett kommunalt reservat. Längs den södra stranden finns flera platser som lämpar sig väl för bad och fina utsiktsplatser finns på Klippudden längst i öster. I reservatet finns både en båtklubb och ett koloniområde.

Hotade insektsarter

Gärdesudden är ett uppskattat strövområde med vackra vyer från stränderna över Lövbergaviken och vidare mot Lidingö.

Området har en varierad natur. Öster om viken finns öppna och hävdade ängsmarker, på de högst belägna delarna med hällmarker växer knotiga småtallar och i sluttningarna ner mot stranden tar tall- och lövblandskog vid.

Det finns såväl tallar som ekar av betydande ålder och storlek. Områdets rikaste flora finns i torrbackar och bryn och här har även hotade insektsarter som hittat en lämplig livsmiljö.

Gravfält och uppväxtplats för fisk

Även reservatets vattenområden har värden, främst som uppväxtplats för fisk. De äldsta kulturspåren finns i reservatets nordöstra del där ett gravfält med stensättningar ligger väl synligt. De öppna markerna har brukats under Kummelnäsgården.

Föreskrifter

För att skydda Gärdesuddens naturreservat finns regler som du måste följa.

I reservat är det förbjudet att

  1. fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att t.ex. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
  2. störa och skada djurlivet, t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur. Fiske med handredskap får dock utövas
  3. medföra okopplad hund
  4. sätta upp skylt, affisch eller dylikt
  5. cykla annat än på stig eller anlagd väg
  6. göra upp eld annat än i medhavd grill eller på anlagd grillplats
  7. framföra motorfordon med undantag för båtar, motordrivna handikapphjälpmedel och behöring trafik till och inom arrendeområde och fastighet
  8. ställa upp eller parkera husvagn
  9. tälta
  10. under längre tid än fyra timmar förankra båt annat än inom område B enligt beslutskarta.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2009

Storlek: 22 hektar varav 11 hektar vatten

Karaktär: sjö, ängs och betesmark, blandskog

Kommun: Nacka

Markägare: Nacka kommun

Förvaltare: Nacka kommun

Skyddsform: naturreservat