Ladudden

Laduddens naturreservat i Stockholms län.

Laduddens historia och och kalkrikedom har skapat förutsättningar för mycket speciella växter och svampar. I området bor det också många olika spännande fågelarter. Ut och upptäck.

Tidigare fäbodar och artrikedom

Området består till stora delar av kalkpåverkade och tidigare hävdade ängar och betesmarker, som i dag är bevuxna med blandskog och tallskog. Skogen är försiktigt brukad och delar har sannolikt tidigare varit lövängar och betesskog.

Hela Bergoön nyttjades för i tiden för fäbodrift och slåtter. Namnet Ladviken och Ladudden vittnar om den forna tiden då det fanns gott om hölador i området.

I området finns också kärr, ädellövträd och lövrika ungskogar. De äldre träden är i de högre delarna främst tallar och på lågmarkerna oftast gamla lövträd, främst ek, ask, lönn och asp.

Speciella växter och marksvampar

Skogens historia och kalkrikedomen har skapat förutsättningar för en mycket speciell uppsättning växter och marksvampar. Området har också en artrik fågelfauna.

Föreskrifter

För att skydda Laduddens naturreservat finns regler du måste följa. I reservatet är det förbjudet att

1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
3. skada vegetationen genom att gräva upp växter
4. tälta mer än två dygn i följd
5. förtöja eller lägga upp båt eller annan farkost mer än två dygn i följd.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2018

Storlek: 34 heltar varav land 31 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog, skärgård

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat