• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Torslunda

Torslunda

Torslunda naturreservat i Stockholms län.

Torslundas naturreservat är ett skogsområde med höga naturvärden. Huvuddelen av området utgörs av barrskog. Mindre partier har karaktär av kalkbarrskog.

Gammal skogslind

Granen är dominerande i trädskiktet över stora delar av området. Partier med tallmyr finns i de östra delarna. Det finns även partier med sumpskog och asp-björkdominerad lövskog.

Sumpskogen är flerskiktad och består i huvudsak av al och glasbjörk. Partier med talldominerad myrmark förekommer också. I bland annat den sydöstra delen av områden finns ett parti med gammal skogslind.

Gallring på 80-talet

Relativt stora delar av skogen karaktäriseras av att inte vara flerskiktad vilket förmodligen är ett resultat av gallringar utförda under 1980-talet. Området hyser idag inte några större mängder med död ved. Buskskiktet är sparsamt och består i huvudsak av brakved, måbär och try.

Flera rödlistade arter

Marken är kalkpåverkad i vissa partier och arter som återfinns i dessa delar är bland annat blåsippa, sårläka, skogsknipprot, smultron och slankstarr. Svampfloran är artrik med förekomst av rödlistade arter som bombmurkla, koppartaggsvamp, kryddspindling, luddticka och stor vårtrattskivling.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Torslundas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter och svampar,
  3. tälta mer än två dygn i följd,
  4. elda.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 2009

Storlek: 34 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog, sumpskog

Kommun: Sigtuna

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger söder om Skogstorp, cirka 13 km nordväst om Märsta.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm