Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Torslunda

Lindar och mossbeklädda stenbumlingar i naturreservatet Torslunda. Foto: Länsstyrelsen

Torslunda naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Torslundas naturreservat är ett skogsområde med höga naturvärden. Huvuddelen av området utgörs av barrskog. Mindre partier har karaktär av kalkbarrskog.

Varning

Reservatet har spridda angrepp av granbarkborre. Det medför att det finns en hel del döda stående granar i skogen. Granarna kan falla plötsligt och utan förvarning. Ha uppsikt och undvik att besöka reservatet när det blåser!

Gammal skogslind

Granen är dominerande i trädskiktet över stora delar av området. Partier med tallmyr finns i de östra delarna. Det finns även partier med sumpskog och asp-björkdominerad lövskog.

Sumpskogen är flerskiktad och består i huvudsak av al och glasbjörk. Partier med talldominerad myrmark förekommer också. I bland annat den sydöstra delen av områden finns ett parti med gammal skogslind.

Gallring på 80-talet

Relativt stora delar av skogen karaktäriseras av att inte vara flerskiktad vilket förmodligen är ett resultat av gallringar utförda under 1980-talet. Området hyser idag inte några större mängder med död ved. Buskskiktet är sparsamt och består i huvudsak av brakved, måbär och try.

Flera rödlistade arter

Marken är kalkpåverkad i vissa partier och arter som återfinns i dessa delar är bland annat blåsippa, sårläka, skogsknipprot, smultron och slankstarr. Svampfloran är artrik med förekomst av rödlistade arter som bombmurkla, koppartaggsvamp, kryddspindling, luddticka och stor vårtrattskivling.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Torslundas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter och svampar
  3. tälta mer än två dygn i följd
  4. elda.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 2009

Storlek: 34 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog, sumpskog

Kommun: Sigtuna

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger söder om Skogstorp, cirka 13 kilometer nordväst om Märsta. Du når det från väg 919. Ingen anlagd parkering finns i anslutning till reservatet.

Närmaste busshållplats är Pilsbo vägskäl, cirka 200 m promenad från reservatsgränsen. Cirka 3 kilometer öster om naturreservatet, finns också en busshållplats, Skråmsta.

Sök resa, Uppsala Länstrafik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss