Bokullen

Bokullens naturreservat i Stockholms län. Genrebild

Bokullens naturreservat har bland annat en fin lav- och svampflora och bedöms även lämpligt som miljö för skogsfågel som tjäder och tretåig hackspett.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Orörd skog

Den norra delen av reservatet är en nyckelbiotop som omfattar cirka 11 hektar. Här finns en gammal flerskiktad grandominerad skog med rik förekomst av gammal rötskadad asp och inslag av gammal senvuxen tall. Skogen har en orörd karaktär med gott om död ved.

Tjäder och tretåig hackspett

Fuktdråg och blockiga partier finns insprängda i området, liksom enstaka små hällmarksavsnitt som omges av hänglavsbeklädda gamla granar. Nyckelbiotopen gränsar i söder mot en lövsumpskog, vilket ger en hög och stabil luftfuktighet.

Naturvärdena är knutna till strukturer som gamla barrträd och aspar, död ved i olika nedbrytningsstadier, beskuggade mossklädda stenblock och den delvis kalkpåverkade marken. Områ­det har en fin lav- och svampflora och bedöms även lämpligt som miljö för skogsfågel som tjäder och tretåig hackspett.

Lavflora med hotade arter

I lövsumpskogen dominerar björk och al. Mindre delar av mossen är öppen trädlös mark. I lövsumpskogen finns en nyckelbiotopsklassad fastmarksholme som innehåller mycket asp. Asparna har en fin lavflora med flera hotade arter.

Tillgängligt från Björinge

Reservatet är tillgängligt till fots från byn Björinge. Några anordningar för besökare utöver informationsskyltning planeras inte för området. 

Reservatet domineras av äldre naturskogsartade barrskogar med relativt stor lövinblandning.                                    

Föreskrifter

 För att skydda Bokullens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar.

Föreskrifterna utgör inte hinder för att plocka blommor, bär och marklevande svampar

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2014

Storlek: 19.4 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog och sumpskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat