Risk för gräsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bokullen

Solen skiner in i barrskogen i Bokullens naturreservat. På en trädstam syns gränsmarkeringen, en målad vit stjärna. Foto: Naturföretaget

Bokullens naturreservat i Stockholms län. Foto: Naturföretaget

Bokullens naturreservat har bland annat en fin lav- och svampflora och bedöms även lämpligt som miljö för skogsfågel som tjäder och tretåig hackspett.

Varning!

Reservatet har spridda angrepp av granbarkborre. Det medför att det finns en hel del döda stående granar i skogen och längs stigarna.

Granarna kan falla plötsligt och utan förvarning. Ha uppsikt och undvik att besöka reservatet när det blåser!

Orörd skog

Den norra delen av reservatet är en nyckelbiotop som omfattar cirka 11 hektar. Här finns en gammal flerskiktad grandominerad skog med rik förekomst av gammal rötskadad asp och inslag av gammal senvuxen tall. Skogen har en orörd karaktär med gott om död ved.

Tjäder och tretåig hackspett

Fuktdråg och blockiga partier finns insprängda i området, liksom enstaka små hällmarksavsnitt som omges av hänglavsbeklädda gamla granar. Nyckelbiotopen gränsar i söder mot en lövsumpskog, vilket ger en hög och stabil luftfuktighet.

Naturvärdena är knutna till strukturer som gamla barrträd och aspar, död ved i olika nedbrytningsstadier, beskuggade mossklädda stenblock och den delvis kalkpåverkade marken. Områ­det har en fin lav- och svampflora och bedöms även lämpligt som miljö för skogsfågel som tjäder och tretåig hackspett.

Lavflora med hotade arter

I lövsumpskogen dominerar björk och al. Mindre delar av mossen är öppen trädlös mark. I lövsumpskogen finns en nyckelbiotopsklassad fastmarksholme som innehåller mycket asp. Asparna har en fin lavflora med flera hotade arter.

Tillgängligt från Björinge

Reservatet är tillgängligt till fots från byn Björinge. Några anordningar för besökare utöver informationsskyltning planeras inte för området. 

Reservatet domineras av äldre naturskogsartade barrskogar med relativt stor lövinblandning.                                    

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 För att skydda Bokullens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar.

Föreskrifterna utgör inte hinder för att plocka blommor, bär och marklevande svampar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2014

Storlek: 19.4 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog och sumpskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Bokullens naturreservat ligger strax söder om Bokullviken i Storsjön, sju km västnordväst om Skebobruk och 600 meter väster om Björinge naturreservat.

Ingen anlagd parkering finns intill reservatet.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss